Digitale læringsressurser i høyere musikkutdanning

Forfattere

  • Maria Medby Tollefsen UiT- Norges arktiske universitet
  • Hilde Synnøve Blix Universitetet i Tromsø
DOI: https://doi.org/10.23865/jased.v2.918

Sammendrag

Artikkelens tema er bruk av digitale læringsressurser i høyere musikkutdanning, og den fokuserer
på hvorvidt og på hvilke måter slike læringsressurser kan brukes for å fremme kreativitet, kritisk
refleksjon og selvstendig tenking. Artikkelen åpner med noen betraktninger rundt den økende bruken
av digitalt lærestoff i høyere utdanning generelt, og i høyere musikkutdanning spesielt. Deretter
redegjøres det for en undersøkelse utført høsten 2016, som ser på dagens musikkstudenters bruk
av-, og holdninger til digitale læringsressurser. Videre drøftes fordeler og mer problematiske sider
ved bruk av digitalt læremateriale i studiesammenheng, sett ut fra målet om å stimulere studentenes
evne til kreativitet, kritisk refleksjon og selvstendig tenking. Som et bakteppe for drøftingen ligger
kritisk-pedagogisk teori slik den blir brukt av tenkere som Giroux og Freire. På bakgrunn av drøftingen
antydes noen didaktiske implikasjoner studien gir.

English abstract

This article is concerned with the use of digital learning and teaching resources in higher music
education, and focuses on whether and how these resources can be used to encourage creativity,
critical reflection, and independent thinking. The article opens with a discussion of the general
increase in the use of digital teaching materials in higher education, particularly in music. It then
presents research carried out in autumn 2016, which considers current music students’ use of and
attitudes towards digital learning resources. The article then moves on to a discussion of the advantages
and problems with the use of digital learning resources in teaching and learning when the goal
is to stimulate students’ capacity for creativity, critical reflection, and independent thinking. The
theoretical background to the study is critical pedagogical theory, particularly the ideas of Giroux
and Freire, together with a discussion of the didactical implications of the research.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2018-06-27

Hvordan sitere

Tollefsen, M. M., & Blix, H. S. (2018). Digitale læringsressurser i høyere musikkutdanning. Journal for Research in Arts and Sports Education, 2(2). https://doi.org/10.23865/jased.v2.918

Nøkkelord:

digitale læringsressurser, musikkpedagogikk, høyere musikkutdanning, kritisk pedagogikk, digital learning resources, music pedagogy, higher music education, critical pedagogy