«Det er lett å se hvem av dere som har god innsats». Om elevers innsats og lærerens blikk i kroppsøving

Forfattere

  • Erik Aasland
  • Gunn Engelsrud
DOI: https://doi.org/10.23865/jased.v1.889

Sammendrag

Bakgrunn: Vurdering av elevers innsats i kroppsøving har aktualitet både faglig og politisk. Det finnes likevel relativt lite forskningskunnskap om hvordan innsats gjøres i praksis. Noen studier indikerer imidlertid at kroppsøvingslærere oppfatter og bruker innsats på ulike måter i undervisning og elevvurdering.  

Forskningsspørsmål: Hvordan konstitueres innsats i kroppsøvingsundervisning?

Metodologi: Diskursteori inspirert av Michel Foucault brukes som rammeverk for feltarbeid og analyser. Fra et omfattende materiale produsert gjennom feltarbeid ved fire videregående skoler i Oslo, anvendes tre situasjoner fra to lærere. Begrepene eksaminasjon og klinisk blikk brukes i analysen av hvordan innsats kommer til uttrykk i undervisningen.

Funn: Overordnet viser våre analyser at innsats blir noe læreren «lett kan se». God innsats uttrykkes som at elevene står på slik at de blir drivende svette, at de forbedrer seg, samt at de fremviser positiv innstilling slik at de bidrar til å gjøre andre gode.

Diskusjon og konklusjon:

Når læreren gir det de «ser» forrang i vurdering av elevers innsats, blir elevens synlige aktivitet tillagt stor vekt. Andre (lære-) prosesser og refleksjoner som foregår i og mellom elever kan bli unndratt lærerens forståelse av elevene, med fare for å innskrenke alternative måter å forstå elevers innsats i kroppsøving.

 (Published: 26 September, 2017)

Citation: E. Aasland og G. Engelsrud. ‘‘«Det er lett å se hvem av dere som har god innsats». Om elevers innsats og lærerens blikk i kroppsøving.’’ Journal for Research in Arts and Sports Education, Vol. 1, 2017, pp. 5-17. http://dx.doi.org/10.23865/ jased.v1.889

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Hvordan sitere

Aasland, E., & Engelsrud, G. (2017). «Det er lett å se hvem av dere som har god innsats». Om elevers innsats og lærerens blikk i kroppsøving. Journal for Research in Arts and Sports Education, 1(3). https://doi.org/10.23865/jased.v1.889

Nøkkelord:

Kroppsøving, innsats, blikk, diskursanalyse, Foucault