Fagfelleprosessen

Forskningsartikler som sendes inn til Journal for Research in Arts and Sports Education, vil bli grundig vurdert av fagfeller for å sikre at forskningen er god vitenskap. Manuskripter skal vurderes av minst to uavhengige fagfeller. Tidsskriftet har en dobbel blind fagfellevurderingsprosess: Forfattere får ikke kjennskap til hvem som vurderer deres manuskript, og fagfellene vet ikke hvem som har skrevet manuskriptet.

Første ledd i prosessen er at manuskriptet sendes til prescreening av redaktør. På dette tidspunkt kan redaktør avvise manuskriptet dersom det faller utenfor tidsskriftets profil, vitenskapelige kriterier eller språklig standard.   

Manuskript som har gått gjennom første steg sendes videre til fagfelle. Dette skjer elektronisk gjennom tidsskriftets OA-plattform, på en slik måte at blind fagfellevurdering sikres.

Fagfellene bes gi deres synspunkter på en rekke momenter av betydning for vitenskapelige og formelle aspekter ved manuskriptet, og å vurdere hvorvidt manuskriptet og å bedømme manuskriptenes originalitet, kvalitet på det empiriske arbeidet, og argumentasjon, kvalitet på forskningsmetodologi og/eller argumentasjon (for ikke-empiriske manuskript) og kvalitet på språk. All relevant informasjon vil videresendes til forfatter(e).

Fagfeller vil ha følgende muligheter for bedømmelse av manuskriptene:

  1. Aksepter manuskript (dvs. ingen behov for revidering)
  2. Aksepter for mindre revidering (dvs. aksepter dersom forfatteren gjør anbefalte mindre revideringer)
  3. Aksepter etter større revidering (dvs. i slike tilfeller vil manuskriptet sendes til en ny runde med fagfellevurdering)
  4. Avvist manuskript (dvs. dersom manuskriptet er under forventet standard/er av for lav kvalitet)

Den siste avgjørelsen når det gjelder godkjenning/antakelse av manuskript og anbefalingen til forfatter(e) ligger hos den individuelle redaktør som har vært ansvarlig for vurdering av manuskriptet.

Når fagfellen ber om revidering,  kan de enten be forfatter om å stramme argumentasjonen basert på eksisterende data eller å identifisere områder der det er behov for mer data. Selv formelle revideringer kan kreves dersom språk eller stil er lavere enn forventet standard. For å tilrettelegge for rask publisering, gis forfattere maksimum 3 måneder til revidering. Etter 3 måneder må reviderte manuskript eventuelt sendes inn til ny vurdering.

Vær oppmerksom på at all kommunikasjon i forbindlese med fagfeelvurderingen vil bli lagret av utgiver via publiseringsplattformen. Kommunikasjonen kan fremvises en tredje part dersrom tidskriftet gjnnomgår ettersyn av fagfelleprosessen.