Veiledning for fagfeller

Alle artikler i Journal for Research in Arts and Sports Education gjennomgår dobbel blind fagfellevurdering. Redaktører og fagfeller avgjør hvilke artikler som skal publiseres helt uavhengig av utgiver, Cappelen Damm Akademisk. 

Redaktørene vil først gjennomføre en prescereening av artikkelen for å se at den passer med tidsskriftes mål og profil og at den holder høy akademsik standard.

Når artikkelen godkjennes etter prescreening, går den videre til fagfeller. Det er to uavhengige fagfeller, begge med relevant førstekompetanse som minimum. Medlemmer av redaksjonen kan ikke være fagfeller. 

Fagfellevurdeirngen er basert på gjensidig anonymitet. Fagfellene skal vurdere det vitenskapelige nivået på innsendelsen og vil i tillegg bli bedt om å vurdere følgende: 

 • Artikkelens originalitet
 • Den logiske oppbygningen, strukturen og lesbarheten til artikkelen
 • Bidragets relevans og verdi knyttet opp mot tidsskriftes formål og profil
 • Om forskningsspørsmålene er adressert og diskutert på utfyllende måte
 • Om konklusjonene er understøttet av kilder og datametriale
 • Om metode og kildebruk er etterrettelig
 • Om referansene følger tidsskriftes standard

Fagfellen vil bli bedt om å velge mellom 4 anbefalinger: 

 • artikkelen aksepteres og publiseres slik den er
 • artikkelen akspteres og publiseres med mindre endringer
 • artikkelen aksepteres med større endringer og etter ny runde med fagfelle
 • artikkelen avvises

Det er redaktørene som har det siste ordet når det gjelder publisering av artikkelen.