Forfatterveiledning

Journal for Research in Arts and Sports Education (JASEd) er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift. Vi publiserer primært vitenskapelige artikler, oversiktsartikler (Review Articles) og bokanmeldelser. I denne forfatterveiledningen finner du våre retningslinjer og prosedyrer for innsending av manuskript. Vi ser frem til å motta ditt bidrag!

Innsending av vitenskapelig artikkel og oversiktsartikkel (Review Article)

Journal for Research in Arts and Sports Education (JASEd) vurderer alle manuskript på følgende betingelser:

 • Manuskriptet sendes inn elektronsik via tidsskriftets plattform
 • På dette tidspunktet må manuskriptet være ferdig språkvasket og redigert. 
 • Vitenskapelige artikler skal være anonymisert og en tittelside for artikkelen skal lastes opp separat under innsendelsen. Se retningslinjer for anonymisering.
 • Alle oppførte forfattere må tilfredstille kriteriene for forfatterskap. Se oversikt over kriterier.
 • Manuskript som sendes til tidsskriftet, må ikke være duplikat av tidligere publiserte arbeid, inklusive ditt eget.
 • Manuskriptet må ikke være til vurdering andre steder.
 • Artikler kan være på opptil 6000 ord. Artikler som skal fagfellevurderes, bør ikke overskride 6000 ord, eksklusiv referanser og sammendrag.

Den forfatteren som sender inn manuskriptet vil stå som kontaktperson gjennom hele prosessen, og må selv ta ansvar for å formidle korrespondansen til eventuelle medforfattere.

Merk at alle artikler gjennomgår en forhåndsvurdering (prescreening). Vi gjør også oppmerksom på at tidsskriftet benytter plagiatkontrolltjenesten iThenticate, som kontrollerer innholdet i innsendte bidrag opp mot allerede publisert forskningsarbeid og webmateriale.

Språk

Alle artikler må skrives på et av de skandinaviske språkene eller på engelsk – britisk eller amerikansk – så lenge det er konsekvent språkbruk. Forfatter må selv sørge for språkvask av manus.

Tittelside

Tidsskriftet har dobbel blind fagfellevurdering. For å ivareta anonymitet, må en tittelside lastes opp separat underinnsending.

Organiser tittelsiden på følgende måte:

 1. Tittel på manuskriptet (både på artikkelspråk og på engelsk)
 2. Navn på forfatter(e)
 3. Institusjonstilhørighet
 4. E-postadresse for alle forfattere (satt opp alfabetisk)
 5. Navn og fullstendig post- og epostadresse for den av forfatterne som skal ivareta korrespondansen med tidsskriftet. Vedkommende er også garantist for alle parter.
 6. Forfatterbiografi (tre til fem linjer) for hver forfatter, med informasjon om stilling, felt, institusjon de er tilknyttet, og potensielle tidligere relevante publikasjoner.
 7. Sammendrag (både på artikkelspråket og på engelsk)

Oppsett for manuskript

For å legge til rette for fagfellevurderingsprosessen ber vi forfatteren sende inn et komplett manus, fortrinnsvis i form av et Word-dokument som inkluderer alle figurer, tabeller og annet plassert til slutt i dokumentet, etter referanselisten. PDF, RTF eller WordPerfect kan også anvendes som filformat.

Teksten skal ha følgende form:

 • Sammendrag: Første side i manuskriptet skal inneholde tittel på artikkel, tre til fem nøkkelord og sammendrag på maksimalt 150-200 ord. Nøkkelordene skal være forskjellige fra ord som forekommer i tittelen, og skilles med semikolon. Artikler på skandinaviske språk må også ha tittel, sammendrag (abstract) og stikkord (keywords) på engelsk.
 • Overskrifter: Overskrifter skal ikke nummereres. Bruk maksimum tre nivåer. Marker overskriftene tydelig med for eksempel store bokstaver, uthevet eller lignende.
 • Formatering: Bruk Times New Roman, punkt 12 og dobbel linjeavstand i manuskriptet ditt, inklusive sitater. Ikke bruk unødvendig formatering. Bruk bare ett mellomrom mellom ord. Bruk innrykk i første linje av et avsnitt, bortsett fra etter overskrifter og sitater som er på over tre setninger og innrykket. Ikke bruk tom linje for å markere nytt avsnitt. Bruk derimot tom linje eller avstand på 10 pkt. etter overskrifter og sitater som er innrykket.
 • Sitat: Bruk doble anførselstegn. Sitater inne i et sitat rammes inn i enkle anførselstegn. Dersom sitatet er fra en tekst som er på et nordisk eller engelsk språk, beholder man den originale teksten. Dersom sitatet er på andre språk utover det, må forfatteren selv oversette. Marker oversetting slik (Gramsci, 1947, s. 13; min oversettelse). Før endringer eller pauser/forkortelser av sitater i klammer, eksempelvis «[D]ette er et [...] sitat». Gå rett på sitatet, og ikke innled det med «...».
 • Kursiv: Bruk kursiv for begreper/fremmedord og hele verker (bøker, tidsskrift, aviser). Bruk doble anførselstegn for deler av et arbeid (artikler, eventyr, vers og så videre).

Illustrasjoner/grafer/diagrammer/figurer

Tabeller og figurer nummereres og plasseres slik de skal stå i løpende tekst, f.eks.: Tabell 1: [tabelltekst], Figur 1: [figurtekst]. Ved aksept av artikkel ber vi om at illustrasjonsmaterialet lastes opp i minst 300 dpi.

Dersom forfatteren ikke selv har opphavsrett til figurer/grafikk/bilder, må forfatteren sørge for at de nødvendige rettigheter til å gjengi disse er til stede før publisering. Alle kostnader knyttet til dette besørges av forfatteren. Dersom figurer/grafikk/bilder reproduseres, skal en parentes tilføyes slik: (Gjengitt med tillatelse fra XXX.) Hvis figurer/grafikk/bilder ikke skal gjengis med samme lisens som selve artikkelen, må dette opplyses om. 

Litteraturhenvisninger og noter 

Litteraturhenvisninger skal følge APA 7-standarden. Dette gjelder oppsett for hvordan du henviser til kilder i tekst og hvordan du utformer referanselista.

Eventuelle noter i teksten markeres som fotnoter, ikke sluttnoter.

Bokmeldinger

Vi ønsker velkommen bokmeldinger med velbegrunnet stillingtagen og som setter praksis/ideer/pedagogiske forestillinger i perspektiv.

 • Bokmeldinger må normalt ikke overskride 1500 ord, inklusive referanser.
 • Overskrifter, format, sitat, kursiv og referansesystem er den samme som for vitenskapelige artikler.
 • Forfatter velger tittel selv, etterfulgt av «En anmeldelse av» og bokens forfatternavn, tittel, forlag, utgivelsesår og antall sider (Willy Aagre: Folkeopplyseren. Anna Sethne og den norske reformpedagogikken, Fagbokforlaget, 2016, 244 sider).