Dans i kroppsøvingsfaget–mer enn gode intensjoner?

Forfattere

  • Trond Egil Arnesen Høgskolen Stord/Haugesund
  • Petter Erik Leirhaug Høgskulen i Sogn og Fjordane
  • Helga Aadland Høgskolen Stord/Haugesund
DOI: https://doi.org/10.23865/jased.v1.635

Sammendrag

Siden årtusenskiftet har dansen styrket sin posisjon i populærkulturen. I denne artikkelen undersøker vi om dansen i skolen har styrket sin posisjon tilsvarende. Omfanget av danseundervisning i kroppsøvingsfaget sees på som en indikator på operasjonalisert læreplan, den blir drøftet opp mot dansens posisjon i den formelle læreplan. I hvilken grad gir danseundervisningens omfang elever på ulike trinn muligheter til å arbeide med kompetansemålene for dans?

Vi bruker data fra tre undersøkelser til å danne et bilde av omfanget på hvert trinn i opplæringen. Til sammen tegner de tre undersøkelsene et bilde av dans i faget kroppsøving gjennom hele det 13-årige skoleløpet.

Undersøkelsen viser at dans står trygt i den formelle læreplanen, men at avstanden mellom formell og operasjonalisert læreplan når det kommer til dans i kroppsøvingsfaget er, med unntak av trinn 1-4, problematisk stor gjennom hele skoleløpet. Avstanden ser ut til å øke jo høyere opp en kommer i skolesystemet.

 

Since the millennium, dance has strengthened its position in popular culture in Norway. In this article we examine if dance within schools has strengthened its position accordingly. The amount of dance lessons in physical education (PE) is seen as an indicator of the operationalized curriculum. The relationship between dance in the operationalized- and in the formal curriculum is being discussed. To what extent does dance in PE give pupils in various age groups the opportunity to work on the described learning outcomes for dance?
We use data from three surveys to form a picture of the extent of dance in PE at each stage of schooling. Together they say something about the position of dance in PE throughout the 13 years of school.
The study shows that dance is safely positioned in the formal curriculum, but that the gap between the formal- and the operationalized curriculum when it comes to dance in PE is, except for grades 1-4, problematically large. The discrepancy seems to increase the higher up one gets in the school system.

Keywords: formal curriculum, operationalized curriculum, primary school, secondary school, further education.

(Published: 26 September, 2017)

Citation: T. E. Arnesen et al. ‘‘Dans i kroppsøvingsfaget - mer enn gode intensjoner?.’’ Journal for Reseach in Arts and Sports Education, Vol. 1, 2017, pp. 47-60. http://dx.doi.org/10.23865/jased.v1.635

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Forfatterbiografier

Trond Egil Arnesen, Høgskolen Stord/Haugesund

Avdeling for lærarutdanning og kulturfag

Petter Erik Leirhaug, Høgskulen i Sogn og Fjordane

Avdeling for lærarutdanning og idrett

Helga Aadland, Høgskolen Stord/Haugesund

Avdeling for lærarutdanning og kulturfag

Publisert

2017-09-25

Hvordan sitere

Arnesen, T. E., Leirhaug, P. E., & Aadland, H. (2017). Dans i kroppsøvingsfaget–mer enn gode intensjoner?. Journal for Research in Arts and Sports Education, 1(3). https://doi.org/10.23865/jased.v1.635

Nøkkelord:

formell læreplan, operasjonalisert læreplan, barnetrinnet, ungdomstrinnet, videregående skole