Praksis i kroppsøvingslærar- og idrettsutdanningar: 3 utfordringar for framtidig fagutvikling

  • Øyvind Førland Standal Norwegian School of Sport Sciences
  • Kjersti Mordal Moen

Abstract

Praksis er ein viktig del av yrkesretta utdanningar. Trass i dette har det vore lite forsking på praksis i kroppsøvingslærarutdanninga og andre idrettsvitskaplege utdanningar. I denne artikkelen oppsummerer vi resultat og funn frå tre ulike forskingsprosjekt som på ulike vis har undersøkt praksis i kroppsøving- og idrettsvitskapeleg utdanningar. Metodisk sett har desse undersøkingane vore systematisk litteraturstudie, fokusgruppeintervju og aksjonsforsking. Ei særleg utfordring som undersøkingane vi har vore involvert i peikar på, er samarbeidet mellom undervisarar på høgskulane, praksisrettleiarar (øvingslærarar) og studentar. På bakgrunn av våre funn og ei kunnskapsoppsummering av partnarskapmodellar i lærarutdanninga diskuterer vi til slutt tre utfordringar for praksis i kroppsøvings- og idrettsvitskaplege utdanningar. Desse utfordringane er (i) å sette studenten si læring i sentrum, (ii) hensiktsmessige medium for refleksjon og (iii) teori-praksisdistinksjonar i utdanningane.  Vår intensjon er ikkje å svare på desse utfordringane, men å røyse dei og skissere kva dei består av. Det er opp til institusjonane, undervisarar og studentar å arbeide med desse utfordringane i dei konkrete utdanningsløpa.

(Published: 26 September, 2017)

Citation:
Ø . F. Standal og K. M. Moen. «Praksisopplæring i kroppsøvingslærar- og idrettsutdanningar: 3 utfordringar for framtidig fagutvikling.» Journal for Research in Arts and Sports Education, Vol. 1, 2017, pp. 75-87. http://dx.doi.org/10. 23865/jased.v1.562

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.
Published
2017-09-25
How to Cite
Standal, Øyvind F., & Moen, K. M. (2017). Praksis i kroppsøvingslærar- og idrettsutdanningar: 3 utfordringar for framtidig fagutvikling. Journal for Research in Arts and Sports Education, 1(3). https://doi.org/10.23865/jased.v1.562
Keywords
kroppsøving, idrettsvitskap, praksis, partnarskap