«I touch the future – I teach» – en nomadisk tidsreise om dramaturgi i didaktisk kontekst

Forfattere

  • Anna-Lena Østern Åbo Akademi, Finland og NTNU, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/jased.v5.3219

Sammendrag

I denne studien spør forfatteren Hva bidrar en lærerutdanners modelltenkning med, knyttet til dramaturgi i didaktisk kontekst i perioden 1998 til 2021? I studien brukes performance writing innenfor et performativt forskningsparadigme som strukturerende tilnærming. Tre dramaturgiske analysemodeller utviklet som dramaturgididaktisk tenkning, utgjør det empiriske materialet i studien. Modellene bærer spor av den reisen forfatteren har gjort som lærerutdanner, og av de møtene med fenomener og mennesker som har vært og er del av reisen. En preliminær dramaturgisk analysemodell, en relasjonell dramaturgisk analysemodell og en animert nomadisk dramaturgisk analysemodell er konkrete nedslag som bidrar til teoriutvikling. Modellene bærer spor av den utviklingen som har skjedd i løpet av perioden når det gjelder synet på utdannelse, utdanningspolitikk, elevrolle og lærerrolle, fagteori og vitenskapsteori – både internasjonalt og nasjonalt.

English abstract

“I touch the future – I teach” – A nomadic time travel about dramaturgy in educational context

In this study, the author asks What does a teacher educator’s model thinking contribute with, related to dramaturgy in educational context between 1998 and 2021? Performance writing within a performative research paradigm is used as a structuring approach. Three dramaturgical analysis models developed as dramaturgical thinking adapted to educational context constitute the empirical material. The models are influenced by the professional journey the author has undertaken as a teacher educator, and of encounters with phenomena and people who have been and are part of the journey. A preliminary dramaturgical analysis model, a relational dramaturgical analysis model and a nomadic dramaturgical analysis animation are contributions to theory development. The models bear traces of the development that has taken place in the view of education, educational policy, student role and teacher role, subject theory and theory of science – both internationally and nationally during the period.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2021-06-30

Hvordan sitere

Østern, A.-L. (2021). «I touch the future – I teach» – en nomadisk tidsreise om dramaturgi i didaktisk kontekst. Journal for Research in Arts and Sports Education, 5(2). https://doi.org/10.23865/jased.v5.3219

Nøkkelord:

diffraksjon, dramaturgiske modeller, lærerdramaturg, performance writing, performativ forskning, diffraction, dramaturgical models, performative research, teacher dramaturg