Open call for articles: Fysisk aktivitet, kropp og bevegelse i barnehagen

2019-09-09

Jased temanummer våren 2020: Fysisk aktivitet, kropp og bevegelse i barnehagen.

FRIST FOR Å SENDE INN FERDIG UTKAST TIL ARTIKKEL ER 10. DESEMBER 2019.

Sendes til: se https://jased.net/index.php/jased/about/submissions

See English version here

Redaktører: Olav B. Lysklett og Kathrine Bjørgen

Målgruppe

Målgruppe er forskere innenfor barnehagefeltet med fokus på fysisk aktivitet, kropp og bevegelse. Temanummeret retter fokus på ulike perspektiver innen fysisk aktivitet i barnehagen.

Bakgrunn

I dagens samfunn er det en økende bekymring for fysisk inaktivitet og økt stillesittende adferd blant barn og unge. Av den grunn er fokus og interesse for kunnskap om barns fysiske aktivitet viktig.

Den nordiske barnehagemodellen legger stor vekt på at barna skal få være aktive, både inne og ute. Barnehagene skal legge til rette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede, mentalt og sosialt velvære og dermed danne grunnlag for god fysisk og psykisk helse. Barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan få være i bevegelse, lek og sosial samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger. Barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med kroppen sin og utvikler bevissthet om egne og andres grenser. Når fysisk aktivitet, næringsriktig mat og helsefremmende livstil er en naturlig del av barnets dag, kan barnehagen bidra til at barna opplever hvordan dette kan påvirke helse og velvære. Gode vaner som tilegnes i barnehagealder, kan vare livet ut. Det er behov for økt kunnskap om hvordan voksne kan være aktive og tilstedeværende, støtte og utfordre barna til variert kroppslig lek og anerkjenne barnets mestring.

Fysisk Fostring har i lang tid vært et fag i barnehagelærerutdanningen i Norge. Faget Fysisk fostring er innlemmet i et større fagområde i barnehagelærerutdanningen i Norge – Natur, helse, bevegelse og består av Fysisk fostring og Naturfag med miljølære. I de andre nordiske landene er det ikke organisert slik. I dag omfatter fagområdet fysisk aktivitet, bevegelse, kropp og helse viktige tema i nordisk barnehagelærerutdanning. Fysisk og motorisk utvikling, samt tilrettelegging for at barnehagebarn skal kunne være fysisk aktive på egne premisser er viktige momenter i dette fagområdet. Det er behov for økt kunnskap om hvordan fysisk aktivitet, kropp og bevegelse bidrar til studentenes kunnskaper og ferdigheter til å legge til rette for at barn kan være i bevegelse og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger i barnehagen.

Barnehageforskning er i utvikling i hele Norden, samt i resten av verden. Temanummeret skrives med tanke på et voksende felt av master- og PhD-studenter, forskere og lærerutdannere innen fagfeltet fysisk aktivitet, kropp og bevegelse i Norge og Norden. Det er ønskelig med artikler i temanummeret av ulike forfattere som skriver fra ulike posisjoner, ulike tilnærminger og med ulike tematikker innenfor fysisk aktivitet i barnehagen.

Temanummeret ønsker forskning som omfatter ett av følgende tema:

  1. Fysisk/psykososialt miljø som betydning for barns fysiske aktivitet
  2. Personalet/voksnes betydning for barns bevegelse
  3. Barns fysiske aktivitet i barnehagen og barnas kroppslige/fysiske og motoriske utvikling og læring
  4. Forskning på fysisk aktivitet, kropp og bevegelse i barnehagelærerutdanningen

Se https://jased.net/index.php/jased for retningslinjer og publiseringsavgift


Tidsskjema

10.12.2019:     Frist for å sende inn første utkast av artikkel, for redaksjonell og
                         fagfellevurdering.

01.02.2020:     Frist for respons fra fagfellevurdering

01.04.2020:     Frist for innsending av endelig utkast

20.05.2020:     Planlagt publisering

 

Artikler kan skrives på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Vi ser fram imot spennende artikkelforslag.

 

Vennlig hilsen

Olav B. Lysklett og Kathrine Bjørgen

 

Om redaktørene

Olav B. Lysklett, er dosent i fysisk aktivitet og helse ved Dronning Mauds Minne høgskole for barnehagelærerutdanning. Han har arbeidet i universitets- og høgskolesystemet i snart 25 år og har i en årrekke forsket på Natur - og friluftsbarnehager og ga i 2013 ut boka "Ute hele uka - Natur og friluftsbarnehagen". Han forsker for tiden på barns motorikk og fysiske form og har gjort flere studier på ulike typer barnehager. For Lyskletts forskning se https://dmmh.no/om-dmmh/ansatte/olav-bjarne-ollis-lysklett-2

Kathrine Bjørgen, PhD, er førsteamanuensis i fysisk aktivitet og helse ved Dronning Mauds Minne høgskole for barnehagelærerutdanning. Hennes doktorgrad fra NTNU, 2017 er basert på avhandlingen Bevegelsesglede i barnehagen – En kvalitativ studie av 3 -5 åringers trivsel, involvering og fysiske aktivitet i barnehagens ulike miljø.

For Bjørgens forskning se https://dmmh.no/om-dmmh/ansatte/kathrine-bjorgen-2