Visualisering som drivkraft i kunnskapskonstruksjon

Undersøkt gjennom et A/r/tografisk blikk

Forfattere

  • Mari-Ann Letnes
DOI: https://doi.org/10.23865/jased.v1.913

Sammendrag

Gjennom arbeidet med denne artikkelen har hensikten vært å frembringe ny metodologisk kunnskap om hvordan visualisering kan ha en sentral rolle i kunnskapskonstruksjon, meningsskaping og meningskommunikasjon. Siktemålet med artikkelen er å beskrive og problematisere momenter som gjør seg gjeldende når en grafisk designer/forsker/lærer (a/r/tograf) visualiserer forståelser. I artikkelen undersøker jeg retrospektivt visuelle representasjoners plass i ulike prosjekter med blikk hentet fra a/r/tografens ulike identiteter. Slik frembringer jeg kunnskap om hvordan det visuelle kan drive kunnskapsprosjekter fremover, samt hvordan visuell meningskonstruksjon legger til rette for tenkning, refleksjon og kommunikasjon. I arbeidet med artikkelen har jeg også skapt tre nye visuelle representasjoner i den hensikt å vise hvordan jeg forstår, hvordan jeg undersøker, og en konseptualisering av det jeg fant.

Nøkkelord: A/r/tografi; kunstfaglig forskning; metodologi; visuell literacy

English abstract

The purpose of this article is to provide new methodological knowledge of how visualization can play a central role in knowledge construction, meaning making and communication. The aim of the article is to describe and problematize factors that make the debts when a graphic designer / researcher / teacher visualizes understandings. In the article, I do a retrospective examination of visual representations in different projects from an a/r/tographical perspective. In this way, I bring knowledge about how the visual can be a source of power for knowledge production, as well as how visual representations can facilitate thinking, reflection and communication. In the work with the article, I have also created three new visual representations for the purpose of showing how I understand, how I do research, and a conceptualization of what I found.

Keywords: A/r/tography; art based research; methodology; visual literacy

Published: 18 December, 2017

Citation: M. A. Letnes. «Visualisering som drivkraft i kunnskapskonstruksjon. Undersøkt gjennom et A/r/tografisk  blikk».  Journal for Research in Arts and Sports Education, Special Issue: «Å forske med kunsten»  Vol. 1, 2017, pp. 112-130.  http://dx.doi.org/10.23865/jased.v1.913

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2017-12-14

Hvordan sitere

Letnes, M.-A. (2017). Visualisering som drivkraft i kunnskapskonstruksjon: Undersøkt gjennom et A/r/tografisk blikk. Journal for Research in Arts and Sports Education, 1(5). https://doi.org/10.23865/jased.v1.913

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler