Fenomenologisk forståelse av elevens bevegelsesaktivitet – et bidrag til innsikt i lærerens tolkningsarbeid i kroppsøvingsundervisningen

  • Idar Lyngstad Nord universitet

Abstract

I denne studien er kroppsøvingslæreres tolkning av elevers bevegelsesaktivitet og –opplevelse i kroppsøvingstimene undersøkt innenfor en kroppsfenomenologisk teoriramme. Spørsmålet som er blitt stilt er: På hvilken måte kan kroppsfenomenologiske begreper og teori bidra til å opplyse denne tolkningsprosessen hos læreren i kroppsøving? Undersøkelsen viser at kroppsfenomenologisk teori bidrar til å opplyse at læreren fornemmer hvilke bevegelsesprosjekter elevene befinner seg i og ønsker å fullende gjennom egen atferd og fanger opp og får tak på hva de opplever og erfarer i forbindelse med bevegelsesaktiviteten. Læreren koordinerer egne didaktiske handlinger i tråd med elevens bevegelsesaktivitet og persiperer, tolker og forstår elevens bevegelsesaktivitet og –opplevelse gjennom egen atferd i undervisningen. Trådene mellom lærerens didaktiske handlinger og elevens atferd kan imidlertid bli løsere sammenvevd fordi den sosiale interaksjonen i kroppsøving skjer så raskt at det lærere husker fra timene, blandes med gjetninger. Teori om tolkning og forståelse må presiseres på et viktig punkt ut i fra kroppsfenomenologisk teori, ettersom innlevelsen i elevens livsverden kan aldri bli total. På den annen side er ikke forskjellen mellom lærer og elev en ufullkommenhet eller mangel, den er derimot konstitusjonell og til nytte i det videre arbeid med teori om tolkning, kinestetisk sammenfletting, innlevelse og patisk kunnskap hos læreren, noe som diskuteres i slutten av artikkelen.

(Published, 17 October, 2017)

Citation: I. Lyngstad. “Fenomenologisk forståelse av elevens bevegelsesaktivitet – et bidrag til innsikt i lærerens tolkningsarbeid i kroppsøvingsundervisningen”. Journal for Research in Arts and Sports Education, Vol. 1, 2017, pp. 1–15. http://dx.doi. org/10.23865/jased.v1.665

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.

Author Biography

Idar Lyngstad, Nord universitet

Førsteamanuensis

Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

Published
2017-10-15
How to Cite
Lyngstad, I. (2017). Fenomenologisk forståelse av elevens bevegelsesaktivitet – et bidrag til innsikt i lærerens tolkningsarbeid i kroppsøvingsundervisningen. Journal for Research in Arts and Sports Education, 1(4). https://doi.org/10.23865/jased.v1.665
Section
Research Articles
Keywords
kroppsøving, bevegelsesopplevelse, tolkning, kinestetisk sammenfletning, kroppsfenomenologi, patisk kunnskap