Å strekke seg litt lenger: Hva kan vi lære av erfaringene av implementering av et fagutviklingsprosjekt i kroppsøving?

Forfattere

DOI: https://doi.org/10.23865/jased.v7.5199

Sammendrag

Flere studier viser at samarbeid mellom forskere og lærere kan bidra til å utvikle pedagogiske praksiser i kroppsøving, men kunnskapen om hvordan slike samarbeid kan operasjonaliseres, er mangelfull. I det vi har gitt navnet Kompetansehevingsprosjektet er vi to forskere som har jobbet sammen med nitten grunnskolelærere (pådrivere) og to skolesjefer for å utvikle pedagogiske praksiser i kroppsøving. Basert på data fra gruppeintervjuer med de to skolesjefene, to lærere fra det vi kaller «ressursgruppa» og fire lærere som har hatt rollen som «pådrivere», memoer lærerne har skrevet etter nettverkssamlinger, samt forskerlogger, søker vi å svare opp følgende problemstilling: Hvordan erfarer lærere, skolesjefer og forskere implementeringen av et fagutviklingsprosjekt i kroppsøving? Gjennom våre analyser utviklet vi to funn: «Ulike rollers betydning for å jobbe sammen mot et felles mål» og «Dynamiske maktforhold i implementeringsprosessen». Vi har i analysen, og i den videre diskusjonen om hva vi kan lære av erfaringene i implementering av  fremtidige fagutviklingsprosjekter, anvendt begreper fra figurasjonsteorien som nettverk, gjensidig avhengighet og makt, samt begrepet roller. Vi finner at for å lykkes i et fagutviklingsprosjekt er det nødvendig at alle de involverte parter strekker seg litt lengre og at de forstår at de enten «synker eller svømmer sammen». Denne forståelsen kommer gjennom å ha respekt for hverandres roller og bidrag i prosjektet, og at maktrelasjoner er situasjons- og kontekstavhengig. 

ENGLISH ABSTRACT

Going the extra mile: What can we learn for teachers experiences from implementing a development project in physical education

Several studies show that cooperation between researchers and teachers is positive for developing pedagogical practices in physical education (PE). However, knowledge about how these collaborations can be conceptualized is limited. In what we have named the Competence Development Project, we are two researchers who have worked closely with 19 teachers and two school super intendants with an aim to develop pedagogical practices in PE. In this paper, we investigate how school super intendants, teachers and researchers experience the implementation of the development project. The article is based on data from group interviews with two teachers in the resource group, four “devotees” (teachers), two school super intendants, our individual research logs, and short memos that the teachers write after each gathering. We have developed two main findings: “How various roles are needed to achieve common goals” and “Dynamic power relations in the implementation process”. In the analysis and discussion, we have utilized concepts from figurational theory: network, interdependencies, power, and the concept roles. We find that to succeed in collaborative projects, all participants need to realise that they “sink or swim together.’’ This realization depends on respecting each other’s roles and contributions in the project, as well as how power relations are depending on situations and context. 

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2023-06-28

Hvordan sitere

Moen, K. M., & Bjørke, L. (2023). Å strekke seg litt lenger: Hva kan vi lære av erfaringene av implementering av et fagutviklingsprosjekt i kroppsøving?. Journal for Research in Arts and Sports Education, 7(2), 56–71. https://doi.org/10.23865/jased.v7.5199

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Emneord (Nøkkelord):

roller, forskerrollen, samarbeid, figurasjonssosiologi, figurational sociology, roles, the researcher role, cooperation