Dramafaglige estetiske læreprosesser for fremtidens klasseledere – en studie av lærerstudenters erfaringer med dramaundervisning i utdanningen

Forfattere

  • Marte Liset UiT Norges arktiske universitet, Norge
  • Miriam Wiik UiT Norges arktiske universitet, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/jased.v7.3851

Sammendrag

Lærerutdanningen skal forberede studentene på klasselederens mangfoldige oppgaver. Ved UiT Norges arktiske universitet har det fra 2017 vært gjennomført et utviklingsarbeid for å integrere dramafaglige estetiske læreprosesser i ulike fag gjennom den nye masteren i lærerutdanning. Ett av målene var å styrke studentenes utvikling som klasseledere. Denne studien følger det første kullet med studenter på grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn som har fulgt modellen med integrert dramaundervisning, og undersøker hvilke aspekter ved dramafaglige estetiske læreprosesser de mener er relevante for dem som fremtidige klasseledere. Studien bygger på systematisering og fortolkning av studentrefleksjoner fra første og femte studieår. Datamaterialet analyseres og drøftes i lys av teori om dramafaglige estetiske læreprosesser og klasseledelse. Analysen viser at dramafaglige estetiske læreprosesser kan bidra til å (a) gjøre studentene til tydeligere og mer bevisste formidlere, (b) gi en trygg øvingsramme der studentene kan prøve seg i relevante situasjoner og gjøre koplinger mellom egne refleksjoner og fagteori, (c) skape et godt studentmiljø og bedre forutsetninger for å bygge gode relasjoner med fremtidige elever, samt (d) gi konkrete idéer og inspirasjon til undervisningsplanlegging i skolen. Gjennom fiksjonserfaringer og kroppslig læring kan dramafaglige estetiske læreprosesser være et nyttig supplement til det kunnskapsgrunnlaget studentene tilegner seg om klasseledelse ellers i utdanningen. 

ENGLISH ABSTRACT

Drama as an aesthetic learning process for the future’s class leaders

Teacher education prepares students for the tasks they meet as class leaders. Starting in 2017 at UiT The Arctic University of Norway, drama as an aesthetic learning process has been integrated in different courses as part of the new Master of Education. One goal has been to strengthen the students’ development as class leaders. This study follows the first cohort of students using the model of integrated drama education, investigating which aspects they believe are relevant for them as future class leaders. The study builds on organizing and interpreting student reflections from their first and fifth years of study. The data is analyzed and discussed in the context of theory of drama, aesthetic learning processes and classroom management, concluding that drama can contribute to (a) making students clearer and more conscious communicators; (b) providing a safe setting to practice and test themselves in relevant situations and make connections between their own reflections and course theory; (c) creating a good study environment and better prerequisites to build good relations with future pupils; and (d) providing ideas and inspiration for planning their lectures. Drama can, through fictional experiences and bodily learning, add to the knowledge base students acquire on class management. 

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2023-05-31

Hvordan sitere

Liset, M., & Wiik, M. (2023). Dramafaglige estetiske læreprosesser for fremtidens klasseledere – en studie av lærerstudenters erfaringer med dramaundervisning i utdanningen. Journal for Research in Arts and Sports Education, 7(1), 25–39. https://doi.org/10.23865/jased.v7.3851

Emneord (Nøkkelord):

drama, estetiske læreprosesser, klasseledelse, master i grunnskolelærerutdanning, aesthetic learning process, classroom management, Master of Education year 1-7