Dedikerte lærere med bål på timeplanen i videregående skole

Forfattere

DOI: https://doi.org/10.23865/jased.v6.3081

Sammendrag

Bålet har en sentral plass i norsk friluftsliv, og bålet inngår ofte når friluftsliv står på timeplanen i norske skoler. Hvordan det arbeides med bål, hvorfor og hva bålet faglig skal bidra med, er det mindre kunnskap om. Denne artikkelen er inspirert av at alle lærerne som deltok i et aksjonsforskningsprosjekt valgte bålet som sentralt innhold i friluftslivsundervisningen uten at det er omtalt i læreplan eller var initiert av forskerne. Målet i artikkelen er å belyse bruk av bål i friluftslivsundervisning som del av kroppsøving i videregående skole og læreres og elevers erfaringer med dette. Selve aksjonsforskningsprosjektet ble gjennomført i dynamisk samarbeid mellom forskere og lærere som selv stod ansvarlige for undervisning og gjennomføring. Analysene i studien struktureres med utgangspunkt i den didaktiske trekant og bruker empiri fra kvalitative intervju med lærere og spørreundersøkelse blant elevene. I analysen framtrer bålet som stemningsskapende og et egenartet
bidrag til læring i og gjennom friluftsliv i videregående skole. Bål som innhold synes å engasjere elever individuelt, som fellesskap og beskrives av ulike elever i spennet fra gøy til kjedelig, samtidig som det virker å skape mestringsopplevelser. Sentrale momenter i beskrivelser og lærernes refleksjoner drøftes som empiriske bidrag til bålets didaktikk.

English abstract

English title: Dedicated teachers with campfire on the time schedule in Norwegian upper
secondary school

The campfire is central in Norwegian Friluftsliv (cultural tradition of outdoor education and recreation) and figures often prominently when Friluftsliv is undertaken in Norwegian schools. However, little is known about the pedagogical work of the campfire – how and what the campfire can contribute to educational goals and learning outcomes. This article is inspired by the fact that all teachers participating in an action research project, chose the campfire as a central component in an outdoor education teaching module, even though the campfire is neither mentioned in the official curriculum nor initiated by the project researchers. The aim of the article at hand is to shed light on the pedagogy and instruction for outdoor education (in school) based on teachers’ and students’ experiences with the campfire in the context of friluftsliv teaching in upper secondary
school physical education. The action research project itself was carried out as a dynamic collaboration between researchers and teachers who were themselves responsible for teaching and implementation. The analyses in this article are structured on the basis of the didactic triangle and use data from qualitative interviews with teachers and student questionnaires. Campfires as content in outdoor education seem to engage students both individually and as a community, are described by students both as fun and boring, and appear to create mastery experiences for students. Key elements in the teaching processes and teachers’ reflections are identified as empirical contributions to the didactics of the campfire.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2022-01-06

Hvordan sitere

Abelsen, K., & Leirhaug, P. E. (2022). Dedikerte lærere med bål på timeplanen i videregående skole. Journal for Research in Arts and Sports Education, 6(1). https://doi.org/10.23865/jased.v6.3081

Nøkkelord:

friluftsliv, friluftslivspedagogikk, kroppsøving, fagdidaktikk, uteskoledidaktikk, outdoor education, campfire, Physical Education, Norway