Soundpainting som musikalsk læringsverktøy i kulturskolen

Forfattere

  • Hilde Synnøve Blix UiT - Norges arktiske universitet
  • Roy Aksel Waade Nord Universitet
DOI: https://doi.org/10.23865/jased.v3.1351

Sammendrag

Samspill, improvisasjon og skapende arbeid, samt kommunikasjon med vekt på lytting og dialog,
er viktige målområder i den nye «Rammeplan for kulturskolen: Mangfold og fordypning» (Norsk
kulturskoleråd, 2016). Pedagogiske arbeidsmåter for å nå målsettingene som beskrives bør ifølge
rammeplanen oppnås gjennom et bredt spekter av metoder og læringsaktiviteter, og i planen framheves
variasjon i arbeidsmåter som en nøkkel til læring. I denne artikkelen drøfter forfatterne
tegnsystemet Soundpainting sitt potensial som didaktisk verktøy knyttet til målsettinger i rammeplanen
for kulturskolen. I lys av begrepene dialogisme og meningsforhandling ser de spesielt på det
mangfoldet som ligger i Soundpainting som uttrykks- og undervisningsmetode. Med eksempler fra
forskning på Soundpainting og en analyse av rammeplanens målformuleringer om å lære, oppleve,
skape og formidle kulturelle og kunstneriske uttrykk, argumenterer forfatterne for et bredere tilfang
av undervisningsmetoder, spesielt i samspill- og improvisasjonsundervisning i kulturskolen, for å
legge et godt grunnlag for å utvikle lyttende, skapende og modige musikere.

English abstract

Ensemble playing, improvisation and creative work, as well as communication with an emphasis on
listening and dialogue, are important aims in the new Curriculum Framework for Schools of Music
and Performing Arts: Diversity and Deeper Understanding (The Norwegian Council for Schools of
Music and Performing Arts, 2016). Pedagogical methods used to achieve the objectives described
in the outline should consist of diverse learning activities and emphasises a variation in working
methods as a key to learning. In this article, the authors discuss the potential of the sign language
system Soundpainting as a tool related to the goals in the curriculum to “learn, experience, create
and convey cultural and artistic expressions”. Considering the concepts of dialogism and musical negotiation, the authors look specifically at the diversity of Soundpainting as a method for both
expression and teaching. With examples from research on Soundpainting, the authors argue for
a wider range of teaching methods, especially in interactive and improvisational education in
cultural schools, in order to provide a sound foundation for educating open, creative and brave
musicians.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Forfatterbiografi

Roy Aksel Waade, Nord Universitet

Førstelektor i musikkpedagogikk ved Nord Universitet, avdeling Levanger. 

Publisert

2019-09-03

Hvordan sitere

Blix, H. S., & Waade, R. A. (2019). Soundpainting som musikalsk læringsverktøy i kulturskolen. Journal for Research in Arts and Sports Education, 3(1). https://doi.org/10.23865/jased.v3.1351

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler: Temanummer

Nøkkelord:

musikkpedagogikk, Soundpainting, dialogisme, improvisasjon, Rammeplan for kulturskolen, music pedagogy, dialogism, improvisation, curriculum framework for Schools of Music and Performing Arts