Inkludering av minoritetsspråklige elever i kroppsøvingsfaget – utfordringer og strategier med utgangspunkt i et lærerperspektiv

  • Pål Lagestad Nord Universitet
  • Ingvild Mestad Nord Universitet

Abstract

Kunnskap om hvilke utfordringer kroppsøvingslærere opplever ved inkludering av minoritetsspråklige
elever i kroppsøving, samt hvilke strategier erfarne kroppsøvingslærere benytter for en best
mulig inkludering, er viktig kunnskap for alle kroppsøvingslærere og skoleledere. Ved hjelp av intervjuer
med seks utvalgte kroppsøvingslærere fra barne- og ungdomsskoler forsøkte vi å avdekke slik
kunnskap. Resultatene viser at språkproblematikk og dusjeproblematikk synes å utgjøre de største
utfordringene. Når det gjelder utfordringen knyttet til språkproblematikk, viser lærerne til en
unnvikelsesstrategi (unngå aktiviteter som har komplekse regler), en oversettelsesstrategi (læreren
snakker engelsk eller medelever tolker) samt en tale- og visestrategi (viser samtidig som det forklares).
Når det gjelder utfordringen knyttet til dusjeproblematikk, peker lærerne på viktigheten av en
god dialog med hjemmet som særlig viktig for å forebygge dusjeproblematikk, men også betydningen
av informasjon til både elever og foreldre om viktigheten av at elevene dusjer, blir fremhevet.
Strategier om å la de minoritetsspråklige elevene få benytte lærergarderoben, eller dusje alene før
eller etter de andre, fremheves også som viktig.

English abstract

Knowledge about the challenges Physical Education (PE) teachers experience when including
minority-language pupils in PE, as well as the strategies experienced PE teachers use to achieve
optimal inclusion is important. Interviews with six selected PE teachers from primary and lower
secondary schools are the empirical material for this study. The results show that problems related
to language, and to take a shower after PE, appear to constitute the greatest challenges. The teachers
use three different strategies to create the best possible learning situation when it comes to
language challenges: an avoidance strategy (avoid activities that have complex rules), a translation
strategy (the teacher speaks English or classmates interpret), and a show-and-tell strategy (demonstrate
while explaining). When it comes to the challenges related to the shower, the teachers point out that it is particularly important to have a good dialogue with the home to prevent this problem
from arising in the first place, but also point out that it is necessary to inform the pupils and parents
about why it is important that the pupil takes the shower after PE lessons. Strategies such as allowing
minority-language pupils to use the teacher’s changing room or showering alone before or after
the other pupils, are also highlighted as important.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.
Published
2018-11-28
How to Cite
Lagestad, P., & Mestad, I. (2018). Inkludering av minoritetsspråklige elever i kroppsøvingsfaget – utfordringer og strategier med utgangspunkt i et lærerperspektiv. Journal for Research in Arts and Sports Education, 2(3). https://doi.org/10.23865/jased.v4.1159
Section
Research Articles
Keywords
physical education (PE), multi-cultural, language, showering, kroppsøving, multikulturell, språk, dusjing