Open Call for Articles! Å forske med kunsten - metodologiske perspektiver

2017-01-05
OPEN CALL FOR ARTICLES

FRIST FOR Å SENDE ARBEIDSTITTEL OG KORT SAMMENFATNING (500 ORD): 19. JANUAR 2017

Sendes til: tone.pernille.ostern@plu.ntnu.no

 

Å forske med kunsten - metodologiske perspektiver
Redaktører: Tone Pernille Østern og Elin Angelo

 

Temanummer høsten 2017 i JASEd – Journal for Research in Arts and Sports Education

 

Målgruppe

Kunstnerisk og kunstfagdidaktisk forskning er i utvikling i hele Norden, samt globalt sett. Temanummeret skrives med tanke på et voksende felt av master- og PhD-studenter, forskere, kunstnere, lærerutdannere og kunstpedagoger tilknyttet kunstneriske, kunstfagsdidaktiske og kunstpedagogiske fagfelt i Norge og Norden.

Fokus på metodologi

Temanummeret tenkes på et metodologisk nivå. Med metodologi mener vi i korthet beskrivelse og drøfting av de valg man tar som forsker når man skaper sitt metodedesign; den handlingsplan man skaper og hvorfor, samt hvilke konsekvenser valgene får for forskningsprosjektet. Vi ser på det å forske med kunsten som en paraply med en rekke ulike tilnærminger.  

Bakgrunn

Internasjonalt har det vært en eksplosiv utvikling innenfor det som på engelsk har mange navn: Artistic research, arts-based research, art as research, research in the arts og research through the arts etc. Feltet er mangefasettert og det beveger seg stadig videre. Det karakteriseres likevel av at kunstnerens/kunstpedagogens/lærerens egen erfaring og egen innsikt er utgangspunkt eller har stor betydning for forskningsarbeidet.

Kunstuniversitetet (www.uniarts.fi) i Helsingfors definerer ”Artistic research” som:

… multisensory, multiartistic and multidisciplinary research in which cooperation, variation and comparison between areas of knowledge and skill serve as tools of knowledge production. (http://www.teak.fi/About_the_programme)

Vi forstår det å forske med kunsten som flersanselig (multisensory) og flerkunstfaglig (multiartistic) utforskning på et felt som både krysser og flytter grensene for disipliner og tradisjoner innenfor kunst, didaktikk, forskning og pedagogikk. I dette flettverket skal metodologier skapes av kunstnere/kunstpedagoger/lærere som forsker i, med, på, om eller gjennom kunstfaglig aktivitet.

Mange metodologiske spørsmål oppstår og det er disse vi ønsker synliggjort, artikulert og kritisk drøftet i temanummeret. Artikler som inviteres inn i temanummeret kan, men må ikke utelukkende, fokusere på spørsmål som:

- Hvordan foregår slik multifasettert og interdisiplinær forskning?

- Hvor tydelige metodologier kan designes for det å forske med kunsten og/eller kunstfagdidaktisk?

- Hvordan forstås kunst og kunstproduksjon som uttrykk for kunnskap, læring og utvikling?

- Hvilken type kunnskap genereres ved bruk av ulike metodologier, og hva gir metodologiene ikke?

- Hva er drivkraften som former ulike metodologier: klare forskningsspørsmål, eller mer åpne, prosessdrevne kunstneriske prosjekter som finner en problemformulering undervegs?

- Hvordan skal forskningsresultatene kommuniseres? I kunstnerisk, multimodal eller skriftlig form, i så fall i hvilken skriftlig form?

- Hva kan det å forske med kunsten bidra med ny kunnskap om: kunst, undervisning, skole, samfunn, kultur, politikk? 

- Hvilken betydning kan det å forske med kunsten ha for framtidens interdisiplinære forskning, kunstpraksis, utdanning og samfunn?

- Hvordan kan flerkunstfaglige praksiser relatere til og omsettes i tekstbasert praksis, som forskning konvensjonelt uttrykkes i?

- Hvor avhengig er forskning av verbal argumentasjon, og hvilke innspill kan kunstfagdidaktisk forskning gi i retning multimodal og/eller kunstnerisk argumentasjon?

Det er ønskelig med artikler i temanummeret av ulike forfattere som skriver fra ulike kunstfagfelt, ulike posisjoner, ulike tilnærminger og med ulike tematikk. Slik vises det å forske med kunsten som et dynamisk og bevegelig felt under utvikling. 

Se https://jased.net/index.php/jased for retningslinjer og publiseringsavgift

Tidsskjema

19.januar 2017 – send inn arbeidstittel og kort sammenfatning (500 ord)
Hvis akseptert på basis av sammenfatning:
18. april 2017 – sende inn første helt utkast av artikkel, for redaksjonell og fagfellevurdering.
Publisering av temanummeret planlegges 1. desember 2017.

Artikler kan skrives på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Vi ser fram imot spennende artikkelforslag,

 

Vennlig hilsen

Tone Pernille Østern og Elin Angelo

 

Om redaktørene

Tone Pernille Østern, PhD er dansekunstner på det frie scenekunstfeltet og professor i kunstfagsdidaktikk med vekt på dans ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Hun har doktorgrad i dansekunst fra Teaterhögskolan (nå Kunstuniversitetet) i Helsingfors. Ved lærerutdanningen er hun leder for faggruppe kunstfag, mediefag og kroppsøving/idrett, og hun er drivende i utviklingen av disse fagfeltene i lærerutdanning. Hun er faglig ansvarlig for mastergraden i kunstfagsdidaktikk, og hun veileder master- og PhD-studenter i kunstfag- og kroppsøvings/idrettsdidaktikk. For Østerns kunstneriske arbeid og forskning se http://www.ntnu.no/ansatte/tonepern, https://ntnu-no.academia.edu/Tone%C3%98stern og inclusive@dance-company.no

Elin Angelo, PhD, er førsteamanuensis i musikkdidaktikk ved NTNU, Institutt for lærerutdanning. Hun har bakgrunn fra kombinerte stillinger som musiker og pedagog, og underviser og veileder i musikkpedagogiske emner, forskningsmetode og vitenskapsteori på BA, MA og PhD-nivå. Hennes doktorgrad fra NTNU, 2012 er basert på avhandlingen ”Profesjonsforståelser i instrumentalpedagogiske praksiser”. Angelo publiserer nasjonalt og internasjonalt, og er opptatt av forhold mellom kunst, pedagogikk og forskning, og av profesjonalisering innenfor musikkpedagogiske og kunstpedagogiske yrkesfelt. For oversikt over hennes publisering og forskningsaktivitet, se https://www.ntnu.no/ansatte/elin.angelo og https://www.researchgate.net/profile/Angelo_Elin