Call for Paper: Estetiske læreprosesser

2021-06-23

(See English text here)

Redaktører
Helene Illeris, Elisabeth Hovde Johannesen (gjesteredaktør), Tone Cronblad Krosshus (gjesteredaktør), Trine Solstad (gjesteredaktør) and Lars Frers (gjesteredaktør).

Målgruppe
Bidrag ønskes fra forskere som beskjeftiger seg med utdanning og som har fokus på  sammenhengen mellom kunst og estetikk og danning og læring.

Bakgrunn og tema
Kartlegging, testing og måloppnåelse har lenge preget utdanningssystemene. Instrumentalisering av læringsformer og «effektive» metoder har blitt kritisert for å ha erstattet et helhetlig syn på danning og læring. Fagfornyelsen kan forstås som et tilsvar, ved at den blant annet løfter fram det estetiskes betydning for læreprosesser.

Estetiske læreprosesser er et etablert begrep i ulike utdanningskontekster. Forskning på feltet undersøker dels hvordan kunst og estetikk kan danne utgangspunkt for komplekse læreprosesser, dels hvordan imaginasjon og sanselige relasjonsformer kan inndras i undervisningen. Estetiske læreprosesser kan utforskes som begrep, fenomen, kunnskapssyn eller praksis, og kan utvikles gjennom ulike metodologiske tilnærminger; kunstneriske, samfunnsvitenskapelige og humanistiske.

Temanummeret inkluderer teoretiske og empiriske studier. Kritiske perspektiver er velkomne. 

Noen interessante tilnærminger kan være, men er ikke begrenset til

  • Estetiske læreprosesser og didaktikk
  • Estetiske læreprosesser og fagfornyelsen (dybdelæring, tverrfaglighet, demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og livsmestring, psykososialt læringsmiljø)
  • Estetiske læreprosesser og vitenskapsteoretiske perspektiver
  • Estetiske læreprosesser, empati, affekt og hukommelse
  • Estetiske læreprosesser, kroppslighet, performativitet
  • Estetiske læreprosesser og teknologi
  • Kritiske perspektiver på etikk og estetiske læreprosesser

Praktisk informasjon

 

Tidsskjema
1. februar 2022: Frist for å sende inn artikkel for redaksjonell vurdering og fagfellevurdering. Artiklene forventes å ha høy vitenskapelig kvalitet og være klar for publisering.

1. juni 2022: Frist for respons fra fagfellevurdering

2. oktober 2022: Frist for innsending av endelig utkast

3. desember 2022: Planlagt publisering

 

Om redaktørene
Helene Illeris
er ph.d. og professor i kunstfagdidaktikk på Fakultet for kunstfag, ved Universitetet i Agder (UiA). Helene underviser og vejleder på Master i kunstfag og ph.d.- specialiseringen Kunst i kontekst (KiK). Sammen med Tony Valberg leder hun forskningsgruppen Kunst og sociale relationer. Forskningsinteresser: kunst- og billedpædagogik med fokus på samtidskunst, æstetiske læreprocesser og bæredygtighed. For mere info se: https://www.uia.no/kk/profil/heleneil

Elisabeth Hovde Johannesen er førstelektor i norsk ved institutt for språk og litteratur ved fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Johannesen underviser i estetikk og norskfaglige emner på barnehage- og grunnskolelærerutdanninga. Hun er leder for den årlige bildebokkonferansen, campus Notodden, og for forskergruppa Estetiske læreprosesser (ForEst) sammen med Tone Cronblad Krosshus. Forskningsinteresser: bildebok, estetikk, kunst som kunnskap, etikk og resepsjon. https://www.usn.no/om-usn/kontakt-oss/ansatte/elisabeth-hovde-johannesen

Tone Cronblad Krosshus er førstelektor i drama og teater ved institutt for estetiske fag, ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Krosshus underviser i drama, teater og estetiske læreprosesser i barnehage- og grunnskolelærerutdanninga. Hun leder forskergruppa Estetiske læreprosesser (ForEst) sammen med Elisabeth Hovde Johannesen. Forskningsinteresser: dramaturgi, anvendt teater, kunst som kunnskap, estetisk praksis og demokratisk danning og kunstformidling. https://www.usn.no/om-usn/kontakt-oss/ansatte/tone-cronblad-krosshus

Trine Solstad er ph.d. og dosent i norskdidaktikk på institutt for språk og litteratur på Universitetet i Sørøst-Norge. Hun underviser og veileder studenter i barnehagelærer og grunnskolelærerutdanning på bachelor og masternivå. Hun har interessert seg særlig for barns møter med barnelitteratur og jobbet med utviklingsarbeider i flere Vestfoldkommuner om estetiske multimodale lesepraksiser i barnehagene. Hun tok initiativ til Bildebokfestivalen på campus Bakkenteigen i 2009-2020, og har skrevet flere fagbøker om litteraturarbeid i barnehagen. Solstad er medlem av forskergruppa Estetiske læreprosesser (ForEst) ved USN. https://www.usn.no/om-usn/kontakt-oss/ansatte/trine-solstad

Lars Frers er professor ved institutt for kultur, religion og samfunnsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge. Lars er utvalgsleder for universitetets ph.d.-program i kulturstudier. Han underviser i vitenskapsteori, forskningsetikk og kvalitative metoder, med særlig vekt på multimodale metoder. Forskningsinteresser: kropp og materialitet, sosial kontroll, forskningsetikk, «failure» i forskning og profesjonell praksis. For mer info se: https://www.usn.no/om-usn/kontakt-oss/ansatte/lars-frers