Music as performance – gestures, sound and energy

A discussion of the pluralism of research methods in performance studies

Forfattere

  • Tanja Orning
DOI: https://doi.org/10.23865/jased.v1.946

Sammendrag

The aesthetic project in a number of contemporary works composed after World War II has led to major changes and challenges within key areas such as notation, idiomaticism, interpretation, the performer’s role and the work concept. This new musical aesthetic, employing performative energy, instrumental practice and gestures as compositional material requires an analytical approach that corresponds to the nature and demands of the music in performance. A fundamental question is how to understand music, not as a work written in a score but as a living object, as performance, sound, action and embodiment. To research this within music brings about new methodological challenges. In this article, the author discusses possible methods in approaching and investigating performance practice in music, specifically in contemporary cello music, guided by the research question: How can I relate and network the pluralism of methods in music research involving artistic practice?

Keywords: Artistic research; performance studies; performance practice; methodology; contemporary cello

Sammendrag

Det estetiske prosjektet i en rekke samtidsverk komponert etter krigen har ført til store endringer og utfordringer innenfor nøkkelområder som notasjon, idiomatikk, tolkning, utøverens rolle og verkbegrepet. Denne nye musikalske estetikken som utnytter utøverens energi, instrumentalpraksis og gester som komposisjonsmateriale, krever en analytisk tilnærming som korresponderer med musikkens egenskaper og kravene fremføring av musikken stiller. Et grunnleggende spørsmål er hvordan vi forstår musikken, ikke som et verk nedskrevet i et partitur, men som et levende objekt, som fremføring, lyd, klang, handling og kroppsliggjøring. Å undersøke dette i musikk, fører til nye metodologiske utfordringer. I denne artikkelen diskuterer forfatteren mulige metoder for å nærme seg og undersøke fremføringspraksis i musikk, spesielt i samtidsmusikk for cello, ledet av forskningsspørsmålet: Hvordan kan jeg forholde meg til og nettverke metodepluralismen i musikkforskning som involverer kunstnerisk praksis?

Nøkkelord: Kunstnerisk forskning; performancestudier; performative praksiser; metodologi; samtidsmusikk for cello

Published: 18 December, 2017

Citation: T. Orning. “Music as performance – gestures, sound and energy. A discussion of the pluralism of research methods in performance studies”. Journal for Research in Arts and Sports Education, Special Issue: "Å forske med kunsten", Vol. 1, 2017, pp. 79-94. http://dx.doi.org/10.23865/jased.v1.946

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2017-12-14

Hvordan sitere

Orning, T. (2017). Music as performance – gestures, sound and energy: A discussion of the pluralism of research methods in performance studies. Journal for Research in Arts and Sports Education, 1(5). https://doi.org/10.23865/jased.v1.946

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler