Minoritetsstudenters møte med friluftsliv i kroppsøvingslærerutdanningen

Forfattere

  • Kristin Walseth OsloMet – storbyuniversitetet, Norge
  • Hummam Khan Tidli. student, OsloMet – storbyuniversitetet, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/jased.v7.5435

Sammendrag

Det finnes lite forskning som belyser hvordan studenter med minoritetsbakgrunn opplever møtet med kroppsøvingslærerutdanningen i Norge. I denne studien fokuserer vi på friluftslivsundervisningen. Problemstillingen som stilles, er: Hvordan erfarer studenter med minoritetsbakgrunn friluftslivsundervisingen i kroppsøvingslærerutdanningen? Studien er basert på en kvalitativ tilnærming med tre fokusgruppeintervju. Utvalget består av åtte mannlige kroppsøvingsstudenter med minoritetsbakgrunn. Andreforfatter gjennomførte intervjuene og har selv minoritetsbakgrunn, hans posisjon som «insider» har vært viktig for datainnsamlingen. Resultatene viser at studentene med minoritetsbakgrunn erfarer at friluftslivsutdanningen tar utgangspunkt i at studenter har hatt en «norsk» oppvekst med en del friluftsliverfaringer, og at studentene innehar grunnleggende ferdigheter i friluftsliv. Studentene trekker frem friluftslivturenes lengde og vanskelighetsgrad som utfordrende, og at dette resulterer i lite læring og mestring. Studentene problematiserer også lærerrollen, hvor det legges opp til at studentene skal lære av hverandre. Dette forsterker skillet mellom majoritets- og minoritetsstudentene, hvor studentene med majoritetsbakgrunn blir ekspertene. Funnene i denne studien indikerer at friluftslivsundervisningen er preget av hvithet, og at dette bidrar til marginalisering av studenter med minoritetsbakgrunn. Vi argumenterer for at kroppsøvingslærerutdanningen må øke sin bevissthet om hvilke konsekvenser hvithet har for arbeidet med mangfold i utdanningen, og hvordan det hvite friluftslivet ofte preger lærerutdannerenes habitus og undervisning. 

ENGLISH ABSTRACT

Minority students’ experiences with outdoor education in PETE

There is limited research on Norwegian students with minority background and their experiences with outdoor education in PETE. The research question asked is: “How do students with minority background experience outdoor education in PETE?” The study is based on a qualitative approach with three focus group interviews. The sample consists of eight male PETE students with minority background. The second author conducted the interviews. His minority background and position as an insider was important for the data collection process. The results show that the students experienced that the outdoor education build on the presumption that all students have had a Norwegian childhood with outdoor education experiences, and that students possessed basic outdoor education skills. The students emphasized that the outdoor trips were too long and too difficult, resulting in limited learning outputs. The students also questioned the pedagogical approach where majority students were given the role as experts. The findings indicate that the outdoor education is influenced by whiteness, and that minority students are marginalized. We argue that the PETE educators need to increase their awareness of whiteness. Specifically, how the PETE educators’ habitus and teaching often is influenced by the white outdoor education. 

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2023-09-06

Hvordan sitere

Walseth, K., & Khan, H. (2023). Minoritetsstudenters møte med friluftsliv i kroppsøvingslærerutdanningen. Journal for Research in Arts and Sports Education, 7(2), 86–101. https://doi.org/10.23865/jased.v7.5435

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Emneord (Nøkkelord):

minoritet, studenter, hvithet, etnisitet, marginalisering