«Vi leker ikke teater!» Lærerfellesskapet i valgfaget produksjon for scene som profesjonelt kunnskapslandskap

  • Solveig Salthammer Kolaas Nord universitet

Abstract

Denne artikkelen undersøker fire ungdomsskolelæreres arbeid i og med valgfaget produksjon for
scene. Fokus er på hvordan læreres praksis og kompetanse samvirker og til sammen danner en
kollektiv praksis i form av et profesjonelt kunnskapslandskap. Datamaterialet for artikkelen består
av intervju med fire lærere og observasjoner av deres arbeid i en musikkteaterproduksjon i faget
skoleåret 2017/2018. Artikkelen har et hermeneutisk vitenskapsteoretisk perspektiv og er informert
av narrativ analyse. Hver av de fire lærernes praksis analyseres og presenteres gjennom fire narrativ.
Narrativene settes videre i dialog med hverandre og fordypes gjennom Kemmis et al. (2014)
sin teori om praksisarkitekturer. Oppdagelser i studien gir innsikt i hvordan lærernes individuelle
praksis formes av den kunstfaglige ekspertisen de har med seg fra det profesjonelle og frivillige
kunst- og kulturfeltet utenfor skolen, og hvordan disse praksisene videre skaper en kollektiv praksis
der grunnforståelsen er fokus på profesjonalitet og kvalitet i det kunstfaglige arbeidet, og pedagogisk
tenkning om fellesskap og mestring.

English abstract

“Theatre for real!” Teacher collaboration as a professional knowledge landscape in the lower secondary school elective subject stage production
This article examines the work of four lower secondary school teachers in the field of the elective
subject «stage production», focusing on how teachers’ practices and competences interact and
together create a professional knowledge landscape as their collective practice. The data material
consists of teacher interviews and observations regarding their work with a musical theatre production
in the year 2017/2018. The article has a hermeneutic perspective and is informed by narrative
analysis. The four teachers’ practices are analysed and presented through four narratives. The narratives
are further discussed in light of each other and Kemmis et al.’s (2014) theory of practice architectures. Findings in the study provide insights into how the teachers’ individual practices are
shaped by their artistic expertise from the professional and voluntary performing arts outside of
school, and further how these practices create a collective practice, where the basic idea is the focus
on professionalism and quality in the work of arts, as well as pedagogical thinking about fellowship
and mastery.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.
Published
2021-05-25
How to Cite
Kolaas, S. S. (2021). «Vi leker ikke teater!» Lærerfellesskapet i valgfaget produksjon for scene som profesjonelt kunnskapslandskap. Journal for Research in Arts and Sports Education, 5(1). https://doi.org/10.23865/jased.v5.2724
Section
Research Articles
Keywords
tverrfaglig prosjektarbeid i skolen, sceneproduksjon, lærersamarbeid, profesjonelt kunnskapslandskap, co-art projects in school, stage production, teacher collaboration, professional knowledge landscape, musical theatre