Kunstneres personlige kunnskapslandskap

Fortellingssammenstilling som strategi i analyse av kunstneres utemmede fortellinger om begynnelser på skapende prosesser

  • Anna-Lena Østern NTNU Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet

Abstract

Samtaler med skapende kunstnere om deres bakgrunn i livserfaringer, og om hvordan de skaper form og uttrykk, har utgjort eksempelmaterialet i denne artikkelens metodologiske drøfting. Begreper i drøftingen er hentet både fra performativ tilnærming og narrativ forskning. Forskningsspørsmålet i den delstudien denne artikkelen bygger på, er: Hva bidrar fortellingssammenstilling med som strategi i undersøkelse av kunstneres kunnskapslandskap? Skriving og formidling gjennom bruk av fragmenter og minner formet til narrative vignetter, er sammenstilt og lagt horisontalt ved siden av hverandre i analysen som utemmede fortellinger. Fragmenter fra livsfortellinger har gitt innblikk i et narrativt rom med tidsdimensjon, kontekstdimensjon og sosialitetsdimensjon i hver enkelt kunstners kunnskapslandskap, og dermed også kunnskap om hvordan kunstnere eksperimenterer ut fra sine erfaringer i engasjerte, skapende prosesser. Det personlige, profesjonelle kunnskapslandskapet er i stadig omforming, avhengig av materialitet på ulike måter: objekter, naturkultur, sansninger. Strategien fortellingssammenstilling gjør det mulig å synliggjøre hvordan temaer knyttet til affekt og kroppsstemninger, veileder kunstneren i kunstneriske valg. Hver kunstner har som hovedtema i sitt kunnskapslandskap å ville bidra med noe inn i verden.

Nøkkelord: Kunstneres skapende prosesser; utemmede fortellinger; fortellingssammenstilling; kroppsstemninger; narrativt rom; kunnskapslandskap

English abstract

Conversations with artfully creative artists about their background experiences, and about how they create form and expression function as examples in the methodological discussions of this article. The analytical concepts in this discussion emanate from performative approach as well as narrative research. The research question in this sub study is: What does story constellation as strategy contribute in exploration of the knowledge landscapes of creative artists? Textual communication through the use of memories of experiences form short narrative constructions and narrative vignettes which are placed horizontally alongside the analysis, as story constellation. From the perspective offered by these vignettes the reader gets insight into the time dimension and the context dimension as well as the social dimension in the knowledge landscape of each artist, and hence, also knowledge regarding how artists experiment with their experiences in engaged creative processes. The personal professional knowledge landscape is in continuous transformation, dependent on materiality in different ways: objects nature-culture, moods. The strategy story constellation makes visible how themes connected to affect and body moods guide the artist in artistic choices. Every single artist has as a main theme in their personal knowledge landscape a wish to contribute something to the world.

Keywords:  Creative processes among artists; untamed stories; body moods; narrative space; story constellation; knowledge landscape

Citation: A.L. Østern. “Kunstneres personlige kunnskapslandskap”. Journal for Research in Arts and Sports Education, Special Issue: «Å forske med kunsten» Vol. 2, 2018, pp. 139-153. http://dx.doi.org/10.23865/jased.v1.1132 

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.
Published
2018-03-23
How to Cite
Østern, A.-L. (2018). Kunstneres personlige kunnskapslandskap. Journal for Research in Arts and Sports Education, 2(1). https://doi.org/10.23865/jased.v2.1132
Section
Research Articles: Special issue
Keywords
creative processes among artists, untamed stories, body moods, narrative space, story constellation, knowledge landscape