Vegen frå å ha det til å ta det – å skape motstandsdyktige spelarar i toppfotball

  • Ole Erik Grinde NTNU Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet
  • Vegard Fusche Moe Høgskulen på Vestlandet
  • Kari Smith NTNU Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet

Abstract

Denne studien utforskar korleis ein kan legge til rette for utvikling av motstandsdyktige spelarar
i eit eliteserielag. Semistrukturerte intervju med tre trenarar og tre spelarar, som del av ein intervensjon,
gir informasjon om psykososiale element som påverkar utviklingsprosessen. Forskingsleiar
har vore ein del av trenarteamet til laget. Observasjonslogg og monotoreringsdata frå trening og
kamp gav supplerande informasjon til analysen. To hovudtema stod fram: (a) opplevingar av trenarar
og spelarar si handtering av ulike typar utfordringar og stress, og (b) samspelet mellom trenar
og spelar på vegen til å bli meir motstandsdyktig. Informasjonen viser gjennom ulike oppfatningar
av utfordringar korleis det er mogeleg å øve på å bli meir motstandsdyktig ved å utnytte både
prestasjonsrelatert og organisatorisk stress som del av spelaren si rolle i laget. Undersøkinga framhevar
to sentrale poeng knytt til relasjon og samhandling mellom trenar og spelar. Det må først
skapast ei gjensidig forventningsavklaring mellom spelar og trenar. Samtidig ligg det hjå trenarane
i undersøkinga ei tydeleg forventning om at spelarane viser vilje til læring. Det er spesielt sentralt
for å få samspelet til å fungere med handtering av organisatorisk stress. Artikkelen viser korleis vi
kan auke kvaliteten i arbeidet med å utfordre og gi sosial støtte for utvikling av motstandsdyktige
fotballspelarar.

English abstract

The study examined psychosocial elements in facilitating the development of resilience in professional
male soccer players in a team playing in Eliteserien. Semi-structured interviews were
conducted with three coaches and three players during the intervention. One researcher has been
part of the coaching staff in the team. Observational log and monitoring data from training and
matches provided additional information for the analysis. Thematic analysis produced data relating
to two key themes: (a) Coach and players experiencing different kinds of challenges and stressors,
and (b) the interactions between coach and player developing resilience. The data suggests how
it is possible, through practice, to develop resilience utilizing different challenges related to both
performance stressors and organizational stressors coming from the players´ role within the team.
The study found that the coaches and some players had different perceptions of challenges and expectations with regard to a willingness to learn, particularly in the context of organizational
stressors. Therefore, coaches and players must share the same expectations of development and
manage different types of stressors together. This study provides further understanding for enhancing
the quality of challenge and social support structures in facilitative environments developing
resilience in professional soccer players.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.
Published
2018-12-14
How to Cite
Grinde, O. E., Moe, V. F., & Smith, K. (2018). Vegen frå å ha det til å ta det – å skape motstandsdyktige spelarar i toppfotball. Journal for Research in Arts and Sports Education, 2(3). https://doi.org/10.23865/jased.v2.1008
Section
Research Articles
Keywords
samspel, forventningar, vilje og læring, resilience, interaction, expectations, will and learning, resiliens