Kunstnerisk vilje i spennet mellom resonans og dissonans

Ledelse i danseimprovisasjon som scenekunstpraksis

  • Hilde Rustad Norges Idrettshøyskole

Abstract

Denne artikkelen handler om hvordan det å jobbe med danseimprovisasjon som scenekunst gjøres. Kunstnerisk vilje er et sentralt omdreiningspunkt for artikkelen. Med utgangspunkt i en forestilling fra 2009 undersøker jeg retrospektivt, selvkritisk og refleksivt kunstmateriale og erfaringer knyttet til ledelse og kunstneriske viljer uttrykt i danseimprovisasjon som scenekunst. Gjennom kritisk å undersøke det å forske på kunst med kunst bidrar artikkelen med kunnskap om danseimprovisasjon som scenekunstpraksis, hvor aktiv sammenhet og dialogiske ferdigheter står sentralt. Gjennom et Bakhtinsk polyfont perspektiv, og ved å “lytte til” resonans og dissonans, belyser artikkelen hvilke roller metoder og lederskap kan spille i scenekunstpraksiser, samt hvordan improvisasjon og improvisasjonsutøveren kan forstås. Artikkelen setter spørsmålstegn ved etablerte konvensjoner i dansekunstfeltet og synliggjør problematiske forhold ved dobbeltrollen som prosjektleder og utøver, en dobbeltrolle som er vanlig i norsk samtidsdans.

Nøkkelord: Kunstarbeidsprosesser; improvisasjon; koreografi; lederskap; Bakhtin

English abstract

This article is concerned with dance improvisation as performance practice. The dominant theme is artistic intent. The author retrospectively, self­critically and reflexively examines a project staged in 2009, scrutinizing its artistic material and experiences gained in the process from the perspective of leadership and artistic intent. Based on a critical examination of how to do artistic research, and by examining and analyzing one specific performing arts process, the article contributes new knowledge on dance improvisation as a performing art in which active togetherness and dialogical skills play an important part. It also illuminates the role of methods and leadership in performing arts processes, and shows how improvisation and improvisers as well as resonance and dissonance related to artistic intent can be understood in a polyphonic Bakhtinian perspective. Finally, the article questions existing conventions and problematizes the dual role of leader and dancer commonly found in Norwegian contemporary dance.

Keywords: Performing arts processes; improvisation; choreography; leadership roles; Bakhtin

Citation: H. Rustad. “Kunstnerisk vilje i spennet mellom resonans og dissonans - Ledelse i danseimprovisasjon som scenekunstpraksis”. Journal for Research in Arts and Sports Education, Special Issue: «Å forske med kunsten» Vol. 2, 2018, pp. 72–85. http://dx.doi.org/10.23865/jased.v2.1006

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.
Published
2018-03-23
How to Cite
Rustad, H. (2018). Kunstnerisk vilje i spennet mellom resonans og dissonans. Journal for Research in Arts and Sports Education, 2(1). https://doi.org/10.23865/jased.v2.1006
Section
Research Articles: Special issue
Keywords
Arbeidsprosesser, koreografi, ledelse