Call for articles: Kulturskolen i spenningsfeltet mellom community arts and arts education

2017-09-05
CALL FOR ARTICLES

Vi inviterer til artikkelbidrag for Journal for Research in Arts and Sports Education (JASEd) sitt temanummer høst 2018:

Kulturskolen i spenningsfeltet mellom community arts og arts education

Redaktører: Anders Rønningen og Tone Pernille Østern

JASEd er en open access publikasjon (nivå 1) ved Cappelen Damm Akademisk.
Se https://jased.net/index.php/jased/about for retningslinjer, publiseringsavgift og annen relevant informasjon.

Samarbeidpartnere om temanumret: Norsk kulturskoleråd og Nettverk for kulturskolerelatert forskning https://www.usn.no/aktuelt/aktivitetskalender/community-arts-arts-education-hvor-gar-kulturskolen-article202881-7373.html 

Tema for spesialnummeret

De nordiske land har gjennom sitt medlemskap i UNESCO forpliktet seg til å følge anbefalingene for Arts Education som er gitt i Road Map for Arts, samt Seoul Agenda: Goals for the development of arts education.

Tre hovedmål for utvikling av Arts Education er (jfr. Seoul Agenda):

 • Ensure that arts education is accessible as a fundamental and sustainable component of high quality renewal of education.
 • Assure that arts education activities and programmes are of a high quality in conception and delivery.
 • Apply arts education principles and practices to contribute to resolving the social and cultural challenges facing today’s world.

Konferansen Cutting Edge Kulturskole 2017, med hovedtemaet Community arts / Arts education – hvor går kulturskolen?, spør: Er kulturskolen fritidsaktivitet eller skole?

I praksisfeltet og utdanningsfeltet finnes det ulike meninger om dette. Kulturskolen i Norge er hjemlet i opplæringsloven, og pålegges der å samarbeide med både grunnskole og fritidskulturlivet. Dette knytter kulturskolen til to sett ideologier. I kulturskolens nye rammeplaner reflekteres begge disse forståelsene av hva kulturskolen skal være: et breddetilbud der deltagelse står i fokus, og samtidig et skoletilbud som forbereder til høyere kunstutdanning og et yrkesliv som kunstner. Konferansens tema er dette spenningsfeltet.

Det omfattende forskningsprosjektet ARTSequal, skriver i en rapport om kunst, deltakelse og velvære, følgende:

UNESCO har betonat konstfostrans betydelse när man strävar efter att lösa nutidens sociala och kulturella utmaningar. Konstfostrans principer och praxis rekommenderas såväl för barn och ungdomar som för människor i alla åldrar som en form av livslångt lärande. I de centrala dokumenten ses konsten som ett kärnområde i samhället, där lärande sker såväl inom konsten och för konsten som genom konsten. Med andra ord fungerar konsten självständigt, men även i ett vidare perspektiv som något som möjliggör lärande. Konstens multidisciplinära och mångkulturella perspektiv tros bland annat bidra till identitetsbyggande, interkulturell samverkan, bra medborgarskap och fredsfostran, som är en förutsättning för en hållbar framtid.

Til temanummeret inviterer vi artikler som på et eller annet vis tar for seg kulturskolen som arts education eller som arena for community arts, som begge deler, eller som problematiserer (eventuelle) spenningsfelt mellom disse. Vi ønsker velkommen artikler fra et bredt spekter ulike fag og innfallsvinkler, blant annet, men ikke utelukkende, følgende:

Community arts / arts education i kulturskolen perspektivert fra
 • et spesifikt kulturskolefag eller -prosjekt
 • ledelse i kulturskolen
 • samarbeid mellom kulturskole, grunnskolen og/eller det frivillige kulturliv
 • kulturskolen og kommunal eller statlig forvaltning (cultural policy)
 • kulturskolen og perspektiver på kulturelt mangfold
 • kulturskolen og inkludering
 • kulturskolen som arena for sosial endring
 • kulturskolen som en organisasjon i endring og utvikling
 • talentsatsning eller bredde/spesialisering
 • kulturskolen som profesjonsfelt
 • kulturskolen som et skoleslag av/i sin samtid
Tidsskjema
 • Levering av fullstendig artikkelutkast (inntil 6000 ord): 1. mars 2018
 • Redaksjonell vurdering og evt. utsending til fagfellevurdering: 1. april 2018
 • Planlagt publisering: 1. desember 2018

Spørsmål og eventuell forhåndsmelding av artikler kan rettes til anders.ronningen@kulturskoleradet.no

Kulturskolerelatert forskning

Kulturskolerelatert forskning er et felt som er i vekst i hele Norden. Etter at norsk nettverk for kulturskolerelatert forskning ble etablert og konferansen Cutting Edge Kulturskole ble arrangert i Trondheim i oktober 2015 har feltet blitt mer samlet og mer synlig. Nettverket har JASEd som sin foretrukne publiseringskanal.

Om redaktørene

Anders Rønningen, PhD er førsteamanuensis i musikkpedagogikk ved Høgskolen i Sørøst-Norge, og rådgiver og FoU-leder i Norsk kulturskoleråd. Han har publisert flere artikler og rapporter om kulturskolerelatert forskning, og er arrangør for forskningskonferansen Cutting Edge Kulturskole 2017 ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Tone Pernille Østern, PhD (Dr. of Arts in dance) er dansekunstner/koreograf på det frie scenekunstfeltet og professor i kunstfagdidaktikk med vekt på dans ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Ved Institutt for lærerutdanning er hun seksjonsleder for kunstfag, kroppsøving og idrett der hun også er fagansvarlig for mastergraden i kunstfagdidaktikk. www.dance-company.no og www.danselaboratoriet.no.