Invitasjon til bidrag: Dramaturgiske perspektiver på didaktiske kontekster

2020-05-08

Tema: Dramaturgiske perspektiver på didaktiske kontekster

Vi ønsker med dette å invitere deg/deres fagmiljø til å skrive artikkel til temanummer i JASEd. Redaktører for nummeret er Jannike Ohrem Bakke, Fride Lindstøl & Kristian Nødtvedt Knudsen.

Målgruppe

Målgruppe er forskere innenfor utdanningsfeltet som er særlig opptatt av klasseromforskning eller andre didaktiske kontekster. Fokus for dette temanummeret er dramaturgiske perspektiver i undervisning og andre situasjoner der læring er sentralt.

Bakgrunn og tema

Dramaturgibegrepet knyttes opprinnelig til scenekunst og ofte i teatrets verden, men de seneste årene har der særlig i Norge og Norden, vært en økende interesse for å utforske hvordan dramaturgiske perspektiver kan gi kunnskap om klasserommet og andre didaktiske kontekster. I skole- og utdanningskontekster adapteres dramaturgisk teori og dramaturgimetaforen til didaktisk tenkning og måter å komponere undervisning på. Likevel er det et behov for mer forskning som er tettere knyttet til klasserommet, undervisning og didaktikk. Et formål med dette temanummeret er derfor å styrke dramaturgi som forskningsfelt, men også å kople dramaturgi til klasseromforskning.

Temanummeret vil inkludere teoretiske og empiriske studier der dramaturgiske perspektiv, begreper, modeller og/eller analyser er sentreringspunkt. Vi ønsker å få fram hvilke muligheter, men også hvilke begrensinger dramaturgiske perspektiv kan gi.   

Forskning som omfatter ett av følgende tema vil være relevant for nummeret:

  • Estetiske og dramaturgiske perspektiv på undervisning/didaktiske kontekster
  • Dramaturgiske innganger og dramaturgiske modeller som analytisk perspektiv på undervisning/didaktiske kontekster
  • Dramaturgiske analyser av data fra klasserommet
  • Koplinger mellom dramaturgi og læring, for eksempel dybdelæring.
  • Iscenesettelse av undervisning, som hvordan lærer/elever komponerer, gjennomfører og oppfatter undervisning, både deler og hele forløp

Praktisk informasjon

Tidsskjema

10.10.2020: Frist for å sende inn første utkast av artikkel, for redaksjonell vurdering og fagfellevurdering

10.12.2020: Frist for respons fra fagfellevurdering

1.03.2021: Frist for innsending av endelig utkast

15.04.2021: Planlagt publisering

Vennlig hilsen Jannike Ohrem Bakke, Fride Lindstøl, Kristian Nødtvedt Knudsen

Om redaktørene

Jannike Ohrem Bakke arbeider som førsteamanuensis på USN. Doktorgraden hennes handler om dramaturgiske perspektiver på skriveundervisning i skolen (Bakke, 2019). Bakke leder, sammen med Fride Lindstøl, en forskergruppe om klasseromforskning på USN. Hun jobber med norskdidaktikk.

Fride Lindstøl arbeider som førsteamanuensis ved USN. Hun forsker på klasserommet og er opptatt av dramaturgiske perspektiver på undervisning og læring. Hun har utviklet profesjonsverksted som er en arena på USN der lærere og forskere samarbeider om å utvikle og forske på dramaturgiske kvaliteter ved undervisning. Egen nettside: https://www.usn.no/om-usn/kontakt-oss/ansatte/fride-lindstol.

Kristian Nødtvedt Knudsen arbeider som førsteamanuensis i teater ved Uia, Fakultet for visuelle og sceniske fag. Kristian forsker på, hvordan det performative og digitale samfund kan stimulere til didaktisk og pædagogisk fornyelse. Han er den ene af hovedredaktørerne for JASEd og har ligeledes været medredaktør for bogen Performative Approaches in Arts Education. Artful Teaching, Learning and Research (Routledge, 2019).