Den langsomme veien er den raskeste

Authors

  • Lillian Grethe Jensen UiT Norges Arktiske Universitet
DOI: https://doi.org/10.23865/jased.v2.923

Abstract

I denne artikkelen blir historier fra møter med en sangelev i videregående skole brukt som grunnlag
for refleksjon rundt temaer knyttet til den brasilianske filosofen og pedagogen Paulo Freires tanker
om dialogens betydning i frigjøring av mennesket. Det handler om en bevegelse fra en pedagogikk
preget av fremmedgjøring, en pedagogisk praksis der læreren har forutbestemt hva som skal læres
og hva utfallet av utdanning skal være, til en pedagogikk der elevens stemme blir hørt. Artikkelen
har som mål å belyse hvordan en frigjørende og dialogbasert undervisning kan ha betydning for
en elevs utvikling fra passivitet og oppgitthet til aktiv deltakelse. I Freires filosofi og pedagogikk er
sann dialog avhengig av kjærlighet, ydmykhet, tro og gjensidig tillit. Disse begrepene er sentrale i
artikkelen og brukes i refleksjonen rundt praksishistoriene.
Tittelen henspiller på at den langsomme veien, den tiden det tar å få til en god dialog med en
elev, er den raskeste veien til å lykkes.

English abstract

In this article, stories from meetings with a young voice student in upper secondary school are
used as the basis for reflection on topics related to the Brazilian philosopher and pedagogue Paulo
Freire’s thoughts on the importance of dialogue in the liberation of man. A movement from a pedagogy
characterized by alienation, an educational practice where the teacher has predetermined
what to learn and what the outcome of education should be, to an education where the student’s
voice is heard. The purpose of the article is to illustrate how a liberating and dialogue-based teaching
can influence a student’s development from passivity and irritation to active participation. In
Freire’s philosophy and education, true dialogue depends on love, humility, faith and mutual trust.
These terms are central to the article and used in the reflection around the practice stories.
The title suggests that the slow road, the time it takes to get a good dialogue with a student, is
the fastest way to succeed.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.

Published

2018-06-27

How to Cite

Jensen, L. G. (2018). Den langsomme veien er den raskeste. Journal for Research in Arts and Sports Education, 2(2). https://doi.org/10.23865/jased.v2.923

Keywords:

Freire, kommunikasjon, frigjørende pedagogikk, tillit, sangundervisning, communication, liberating education, trust, singing lessons