Fra hjerte til hjerte

Norsk-russisk samarbeid i drama- og teaterutdanning

Authors

  • Anne Eriksen UIT
DOI: https://doi.org/10.23865/jased.v2.922

Abstract

Artikkelen er basert på erfaringer fra et treårig samarbeidsprosjekt mellom et norsk og et russisk
universitets drama og teaterutdanninger. Prosjektet hadde som et sentralt mål å øke kvaliteten på
drama og teateropplæring for å kunne utvikle optimale ferdigheter som trengs for å bli en profesjonell
teaterpraktiker i dagens Russland og Norge. Det fokuserte spesielt på møtet mellom tradisjon
og nye trender i drama og teater, og utforsket hvordan forskjeller i språk og kultur kunne være en
ressurs i stedet for et hinder for å skape noe sammen. Artikkelen gir en kort oversikt over prosjektet
og drøfter hvordan samarbeidet mellom to forskjellige utdanningsinstitusjoner kan forstås i lys av
kritisk pedagogikk, med henvisning til Paulo Freire, hvis hovedbegreper er dialog, kjærlighet og
empowerment. Mezirows og Illeris transformative læringsteorier trekkes inn for å diskutere studentenes
læring, som er rapportert om i refleksjonsnotater skrevet etter hver workshop i prosjektet.
Nøkkelspørsmål som utforskes er om læringsutbyttet kan forstås som transformativ læring, og
hvorfor et slikt prosjekt er relevant for framtidige teaterarbeidere og drama/teaterpedagoger.

English abstract

This article is based on experiences of a three-year long collaboration project between a Norwegian
and a Russian university in drama and theatre education. The project aimed to enhance quality in
drama and theatre training, in order to develop optimal skills needed to become a professional theatre
practitioner in contemporary Russia and Norway. It focused on the meeting between tradition
and new trends in drama and theatre and explored how differences in language and culture could
be an advantage rather than an obstacle in the process of creating and performing together. The
article gives a brief overview of the project and discusses how a collaboration between two different
educational institutions could be understood in relation to critical pedagogy, referring to Paulo
Freire, whose key concepts are dialogue, love and empowerment. Mezirow’s and Illeris’ transformative
learning theories are brought into the discussion about students’ learning outcomes in the
project. Students wrote reflection notes after each workshop in the project. Key questions explored
are whether the learning outcomes could be seen as transformative learning, and why such a project
is relevant for future theatre workers and drama/theatre pedagogues.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.

Published

2018-06-27

How to Cite

Eriksen, A. (2018). Fra hjerte til hjerte: Norsk-russisk samarbeid i drama- og teaterutdanning. Journal for Research in Arts and Sports Education, 2(2). https://doi.org/10.23865/jased.v2.922

Keywords:

dialog, kjærlighet, empowerment, transformativ læring, teater, dialogue, love, empowermenttransformative learning, theatre