Lærebokas makt: En studie av lærebøker for instrumentalelever

Authors

  • Hilde Synnøve Blix UiT - Norges arktiske universitet
DOI: https://doi.org/10.23865/jased.v2.920

Abstract

Denne artikkelen bygger på en studie av lærebøker for nybegynnere på et musikkinstrument. Målet
med studien var å undersøke de mest brukte instrumentallærebøkene i Norge i et Freireinspirert
kritisk pedagogisk perspektiv. I studien analyseres innholdet i 26 lærebøker for 15 forskjellige
instrumenter. Analysen tar utgangspunkt i et kritisk pedagogisk perspektiv på lærebøkenes faglige
innhold og oppgavetyper, med vekt på hvordan dialog, makt og utvikling av kritisk bevissthet utspiller
seg. Studien viser at de mest brukte lærebøkene er nokså like i utforming, innhold og i måten
de presenterer lærestoffet på. Oppgavetypene i bøkene er i stor grad øve- og kontrolloppgaver, og
man ser i liten grad oppgaver som oppfordrer til kritisk og kreativ tenkning. Selv om mange av
bøkene har som eksplisitt mål å ta utgangspunkt i elevens musikalske verden, er det lite vekt på
dette i bøkenes konkrete metodikk. Det kritisk pedagogiske perspektivet analysen er basert på, viser
at lærebøkene ikke alltid lykkes med å formidle en bevisstgjørende, dialogisk pedagogikk, noe som
også forteller at det er behov for mer forskningsbasert kunnskap om instrumentallærebøker og
hvordan de brukes i undervisning. I og med dagens teknologi og barns bruk av nettressurser for å
lære, er det også nødvendig å spørre seg hva framtidens læremateriell kan og bør være.

English abstract

This article is based on a study of musical instrument textbooks for beginners. The aim of the study
was to investigate the most commonly used music textbooks in Norway through the perspective
of Freirian critical pedagogy. The study analyses the content and exercises of 26 textbooks for 15
different instruments in light of the concepts of dialogue, power, and critical thinking. The study
shows that the frequently used textbooks are rather similar in layout, content, and in the ways in
which they present the teaching material. The exercises are mainly geared towards techniques of
practice or control, with very few tasks designed to facilitate critical and creative thinking. Even
though many of the books state explicit goals regarding communication and the student’s musical
experience, the study revealed that there are in fact few concrete examples of dialogic pedagogy in
the books. The Freirian perspective used in the analysis, suggests that music textbooks for beginners
do not achieve their stated objectives in their own stated aims, and that there is a need for more
studies investigating the use of textbooks in music education. It is also vital that future studies look
at the possibilities that lie in today’s technology when developing future learning recourses.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.

Published

2018-06-27

How to Cite

Blix, H. S. (2018). Lærebokas makt: En studie av lærebøker for instrumentalelever. Journal for Research in Arts and Sports Education, 2(2). https://doi.org/10.23865/jased.v2.920

Keywords:

lærebøker, notekyndighet, kulturskole, musikkpedagogikk, lærebokanalyse, textbooks, textbook analysis, music pedagogy, music literacy