Forskning for fremtiden? En oversiktsstudie av empirisk forskning på det norske skolefaget kroppsøving i perioden 2010-2019

Forfattere

  • Knut Løndal OsloMet – Storbyuniversitetet
  • Jorunn Spord Borgen Universitetet i Sørøst-Norge
  • Kjersti Mordal Moen Høgskolen i Innlandet
  • Bjørg Oddrun Hallås Høgskulen på Vestlandet
  • Egil Galaaen Gjølme Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
DOI: https://doi.org/10.23865/jased.v5.3100

Sammendrag

Artikkelen rapporterer fra en oversiktsstudie av empirisk forskning på skolefaget kroppsøving i perioden 2010–2019. Hovedmålet er å kartlegge hvilke tema forskningen har belyst, samt om – og eventuelt hvordan – forskningstemaene er innrettet mot anvendelse i kroppsøving i grunnopplæringen. Analyse av 116 publikasjoner avdekket fire grupper av forskningstema: læring i faget, undervisning i faget, forskning om faget og andre forskningstema med relevans for kroppsøving. Studiene innenfor de tre første gruppene undersøker tema med innretning mot anvendelse i kroppsøving. Forskning på læring i faget har undersøkt læringsprosesser, motivasjonsforhold og fysisk utvikling, og teoretiske perspektiv innen psykologi og fysiologi dominerer. Forskning på undervisning i faget og om faget er tydelig innrettet mot anvendelse i praksisfeltet, og er oftest studert fra utdanningsvitenskapelige perspektiv. Studier innen andre forskningstema med relevans for kroppsøving undersøker andre samfunnsfenomen enn kroppsøvingsfaglige, og har svak innretning mot
skolefaglig anvendelse. Oversiktsstudien viser at forskningen oftest er gjennomført med klare skiller mellom forskere og aktører i praksisfeltet. En overvekt av studiene har hentet data fra de øverste trinnene i grunnopplæringen, mens barnetrinnet i mindre grad er studert. Basert på resultatene anbefaler vi å stimulere til praksisorientert forskning i samspill med praksisfeltet, samt økt bevissthet om å inkludere forskningstema ut fra kunnskapsbehov på barnetrinnet.

Research for the future? A systematic mapping review of empirical research on the
Norwegian school subject of physical education in the period 2010–2019

This article reports from a systematic mapping review of empirical research on the Norwegian school subject of physical education (PE) in the period 2010–2019. The aim is to provide an overview over what themes the research has investigated, and if – and possibly how – the research themes are aimed at application to curriculum-specific PE in basic education. Analysis of 116 publications, four categories of research themes were identified: learning in PE, teaching in PE, research about the school subject of PE, and other research themes relevant to PE. The studies within the first three categories investigate themes aimed at application to curricular PE. Studies focusing on learning in PE have investigated learning processes, motivational issues and physical
development issues. Theoretical perspectives from psychology or physiology are most common in these studies. Research on teaching in PE and about the school subject of PE is based on theoretical perspectives from educational science. Other research areas relevant to PE comprises studies where general phenomena are investigated in a PE-context, and to a lesser extent focus on application to subject-specific school practices. Publications included in this review, commonly report from studies that are carried out with clear divisions between researchers and field actors. Most of the studies have obtained data from secondary school. Based on the results of the review, we recommend stimulating practice-oriented research in collaboration with field actors, as well as greater awareness of including research on primary school PE.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2021-09-14

Hvordan sitere

Løndal, K., Borgen, J. S., Moen, K. M., Hallås, B. O., & Gjølme, E. G. (2021). Forskning for fremtiden? En oversiktsstudie av empirisk forskning på det norske skolefaget kroppsøving i perioden 2010-2019. Journal for Research in Arts and Sports Education, 5(3). https://doi.org/10.23865/jased.v5.3100

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Nøkkelord:

kroppsøving, vitenskapelig publikasjon, forskningstema, skolefaglig anvendelse, physical education, scientific publication, research themes, application to practice