Innendørs risikofylt lek – et bidrag til spenning og variasjon i barnehagens lekemiljøer

Authors

  • Rasmus Kleppe OsloMet - Storbyuniversitetet
  • Ole Johan Sando Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
  • Ellen Beate Hansen Sandseter Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
DOI: https://doi.org/10.23865/jased.v4.2460

Abstract

Risikofylt lek er en form for lek som kan bidra til både barns trivsel og utvikling, men som det er lite forsket på. I denne studien har vi undersøkt ulike aspekter ved risikofylt lek i barnehagers innemiljø. Studien baserer seg på videoobservasjon av 65 barn i alderen 3–5 år, fra syv barnehager, i perioder hvor barna var frie til å leke som de selv ville. Videoobservasjonene ble gjort i to faser, høsten 2017 (T1) og høsten 2018 (T2), og det endelige datamaterialet besto av 770 to-minutters videoobservasjoner. Basert på observasjonene i T1 ble det gjennomført en intervensjon for å styrke de eksisterende fysiske lekemiljøene. Intervensjonen ble utviklet og gjennomført som et samarbeid mellom forskerne og ansatte i barnehagene. Effektene av intervensjonen ble observert i T2. Datamaterialet ble analysert med deskriptiv statistikk og regresjonsanalyser. Resultatene viser at barn lekte risikofylt innendørs, særlig lek med høyde og boltrelek/lekeslåssing, og at den risikofylte leken hovedsakelig foregikk på tumleareal og i garderoben. Resultater knyttet til intervensjonen viser at barnehagene som etablerte et integrert tumleareal hadde en økning av risikofylt lek innendørs. I tillegg viser resultatene at både jenter, gutter og barn i ulike aldre tok i bruk tumlearealene til risikofylt lek etter intervensjonen. Totalt sett demonstrerer denne studien muligheter for å skape spennende og mer varierte lekemuligheter innendørs i barnehagen.

English abstract

English title: Indoor risky play: Opportunities for excitement and variety in the ECEC play environments?


Risky play is a form of play that can contribute to both children’s well-being and development, but there is a lack of research on the topic. In this study, we have investigated various aspects of risky play in the indoor environment of Early Childhood Education and Care settings (ECEC). The study is based on video observation of 65 children aged 3–5 years, from seven ECEC centers, during periods when the children were free to play as they wished. The video observations were conducted in two phases: Autumn 2017 (T1) and Autumn 2018 (T2), and the final data material consists of 770 video observations of 2 minutes each. Based on the observations in T1, an intervention was carried out to strengthen the existing physical play environments. The intervention was developed and implemented as a collaboration between the researchers and staff in the participating center. The effects of the intervention were observed in T2. The data material was analyzed with descriptive statistics and regression analyzes. The results show that children engaged in risky play indoors, especially with great heights and rough-and-tumble play, and that the risky play mainly took place in tumbling spaces and in cubbies. Results related to the intervention show that the ECEC centers that established an integrated tumbling space had an increase in risky play indoors. In addition, the results show that both girls, boys and children of different ages used the tumbling spaces for risky play after the intervention. Overall, this study demonstrates opportunities to create exciting and more varied play opportunities indoors in ECEC.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.

Published

2020-12-28

How to Cite

Kleppe, R., Sando, O. J., & Sandseter, E. B. H. (2020). Innendørs risikofylt lek – et bidrag til spenning og variasjon i barnehagens lekemiljøer . Journal for Research in Arts and Sports Education, 4(2). https://doi.org/10.23865/jased.v4.2460

Keywords:

barnehage, fysisk aktivitet, lekemiljø, risikofylt lek, tumleareal, ECEC, play environment, risky play, tumble space